Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2014

Hội đồng tuyển sinh Đại học năm 2014 của Học viện Ngoại giao thông báo về việc phúc khảo kết quả thi đại học năm 2014 như sau:

Các thí sinh nếu thấy kết quả thi các môn không tương xứng với bài làm, đáp án và thang điểm đã công bố công khai, nộp Đơn phúc khảo (theo mẫu đơn xin chấm phúc khảo) tại P.201- nhà 3 tầng, Phòng Đào tạo kèm lệ phí (50.000 đồng/1 môn).

Thời gian nhận Đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên các phương tiện thông tin đại chúng (26/7/2014 đến hết ngày 9/8/2014).

Thời gian trả lời kết quả: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Đơn phúc khảo.

Địa chỉ: Phòng Đào tạo (P. 201- nhà 3 tầng), 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc: 04 38343550 hoặc 04 38344540 máy lẻ: 126.

Trân trọng thông báo./        

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

 

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh ĐH 2014 Học viện Ngoại giao

Mục đích để hỗ trợ thí sinh tra cứu trực tuyến kết quả thi tuyển sinh ĐH 2014 vào Học viện Ngoại giao.

Có thể tra cứu điểm thi theo số báo danh hoặc theo họ tên:

- Số báo danh: chỉ gõ phần số, không gõ phần mã trường và khối thi. Ví dụ: thí sinh có số báo danh HQTD101234 thì chỉ gõ 1234 vào khung số báo danh.

- Họ và tên: Gõ họ tên của thí sinh. Trong một số trường hợp, tên thí sinh có thể có hai cách bỏ dấu. Ví dụ: Thủy hoặc Thuỷ, Thúy hoặc Thuý. Bạn nên thử cả 2 cách.

Điểm tổng cộng đã làm tròn.

Kết quả tra cứu chỉ dùng để tham khảo. Để xác nhận điểm sau khi tra cứu online, các bạn có thể đến trực tiếp xem bản in kết quả chính thức tại Học viện.

Hãy bấm vào biểu tượng TRA CỨU ĐIỂM THI dưới đây để bắt đầu tra cứu.

Tra-Cuu-Diem-Thi

Chúc các bạn thành công!

Danh sách tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia vào hệ đại học chính quy năm 2014

                  BỘ NGOẠI GIAO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
              Số:     286 /QĐ - HVNG                                                                   -----------------
                         -----------

Hà Nội, ngày 30  tháng 6  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia vào hệ đại học chính quy năm 2014

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Căn cứ quyết định số 82/2008/QĐ-TTg, ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung điều 3 của Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg, ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Văn bản số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014;

Căn cứ Công văn số 244/HVNG-ĐT, ngày 11/42014 của Học viện Ngoại giao về đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Học viện Ngoại giao năm 2014;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tuyển thẳng 13 thí sinh (trong danh sách kèm theo) vào học hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao từ năm học 2014-2015.

Điều 2: Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2014 chịu trách nhiệm thông báo cho thí sinh được tuyển thẳng và gọi nhập học theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2014 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như điều I,                                                                                                 (đã ký)
- Lưu: VT, HĐTS,CTCT-QLSV, QTTV  
                                                                                                            TS. Đặng Đình Quý

 

Quyết định trúng tuyển đào tạo thạc sĩ QHQT đợt I - 2014 (nguồn nhân lực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ)

           HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HĐTSĐT THẠC SĨ ĐỢT I – 2014                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      -------------                                                                                       ------------

           Số: 244 /QĐ-HĐTSĐTTHS                                                                 Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
đợt I chuyên ngành Quan hệ quốc tế năm 2014

(dành cho đối tượng thuộc đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ)

CHỦ TỊCH HĐTS ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HVNG ngày 16/05/2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Công văn số 6521/BGDĐT-GDĐH ngày 20/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo trình độ thạc sĩ cho các Tỉnh thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-HVNG ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế đợt I năm 2014 của Chủ tịch HĐTS ký ngày 30 tháng 05 năm 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thí sinh trong danh sách kèm theo trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế đợt I năm 2014.

Điều 2. Khoa Đào tạo sau Đại học có trách nhiệm thông báo cho thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học theo quy định.

Điều 3. Ông/bà trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, trưởng các đơn vị liên quan và thí sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.


Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH HĐTS

- Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                                              GIÁM ĐỐC

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 2;                                                                                                   (đã ký)

- Lưu: VP, Khoa ĐTSĐH.                                                                                     

                                                                                                            TS. Đặng Đình Quý

Quyết định trúng tuyển đào tạo thạc sĩ KTQT đợt I - 2014

           HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HĐTSĐT THẠC SĨ ĐỢT I – 2014                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      -------------                                                                                       ------------

           Số: 243 /QĐ-HĐTSĐTTHS                                                               Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
đợt I chuyên ngành Kinh tế quốc tế năm 2014

CHỦ TỊCH HĐTS ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HVNG ngày 16/05/2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-HVNG ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Kinh tế quốc tế đợt I năm 2014 của Chủ tịch HĐTS ký ngày 30 tháng 05 năm 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế là: 11.0

Điều 2. Công nhận các thí sinh trong danh sách kèm theo trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế đợt I năm 2014.

Điều 3. Ông/bà trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, trưởng các đơn vị liên quan và các thí sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.


Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH HĐTS

- Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                                              GIÁM ĐỐC

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 2;                                                                                                   (đã ký)

- Lưu: VP, Khoa ĐTSĐH.                                                                                     

                                                                                                            TS. Đặng Đình Quý

Tin tức Xem tất cả

Mô phỏng Tọa đàm: “Cơ hội và thách thức cho giới trẻ Việt Nam sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015”

Sáng ngày 05/6/2014, tại Phòng Truyền thống – Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi mô phỏng Tọa đàm: Cơ hội và thách thức cho giới trẻ Việt Nam sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015. Đây cũng là hình thức thi cuối kỳ môn Nghiên cứu ASEAN của khóa CT38 và LT02 – Khoa Chính trị Quốc...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Park Noh Wan

Ngày 22/5/2014, Nghiên cứu sinh (NCS) Park Noh Wan đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Republic of Korea – Vietnam strategic cooperative partnership and the way forward in the new context...

Tọa đàm với tác giả “Thế giới phẳng”

Thomas Friedman là nhà báo, nhà bình luận nổi tiếng người Mỹ về các vấn đề mậu dịch quốc tế, các vấn đề Trung Đông, toàn cầu hóa và các vấn đề môi trường không khí. Ông phụ trách một chuyên mục đối ngoại của tờ New York Times. Ông cũng là tác giả của hàng loạt cuốn sách bán chạy nhất,...

Diễn giả Nguyễn Trần Bạt tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên Học viện Ngoại giao

Ngày 14/4/2014, trong khuôn khổ tuần lễ “Tư vấn Hướng nghiệp 2014” cho sinh viên năm cuối, Phòng CTCT-QLSV phối hợp với Phòng Đào tạo – Học viện Ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm bổ ích giữa diễn giả Nguyễn Trần Bạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc InvestConsult Group và toàn thể s...

Ngày hội việc làm "OPPOTOWN 2014" cho sinh viên năm cuối

Chương trình “Tuần lễ hướng nghiệp” dành cho sinh viên K37 và CD03 diễn ra trong 04 ngày từ 14 đến 17/4/2014, với sự tham gia của 20 cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó phải kể đến Bộ Ngoại giao, VTV24, Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Công ty sở hữu trí tuệ Inv...

Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn chuyên ngành bằng Ngoại ngữ tại Học viện Ngoại giao”

Ngày 16/4/2014, Khối đào tạo Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020 Học viện Ngoại giao” tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn chuyên ngành bằng Ngoại ngữ tại Học viện Ngoại g...

Học viện Ngoại giao – Vui Tết Lào, ấm tình hữu nghị

Ngày 6/4/2014, Tết truyền thống của nhân dân Lào đã được tổ chức tại Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng với sự tham gia của Ngài Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cùng toàn thể các bạn sinh viên, lưu học sinh Lào, Campuchia hiện đang học tập và làm việc ở các trường Đại học trên t...

Lễ trao bằng Thạc sĩ lớp liên kết với ĐH Victoria (New Zealand) khóa 1

Ngày 20/3/2014, Học viện Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 1 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế liên kết giữa Học viện Ngoại giao và ĐH Victoria (Wellington, New Zealand) khuôn khổ học bổng tài trợ của Đề án 165 và Chính phủ ...

Ngày hội tư vấn tuyển sinh Bách Khoa: Nơi Ngoại giao tỏa sáng!

Ngày 09/3/2014, cùng với nhiều đại học uy tín khác tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã tham gia Open Day 2014 - ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp thường niên do Bộ GD và ĐT phối hợp cùng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Sở GD và ĐT Hà Nội tổ chức. Tham gia ngày hội, Học viện Ngoại ...

Học viện Ngoại giao tham gia tư vấn TS 2014 tại Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng tầm tháng 2, Học viện Ngoại giao lại đồng hành cùng các bạn sĩ tử trong chương trình “Tư vấn mùa thi” tại Hội trường Thăng Long Trường THPT Chu Văn An, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam. Vào lúc 13h45 chiều 22/02/1014, ...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube