Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào HVNG năm 2015

             BỘ NGOẠI GIAO                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:  343   /HVNG-ĐT                                                                             ---------------
 V/v: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và                                        
 xét tuyển thẳng vào HVNG năm 2015                                                             Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015
                  ----------------                                                                            

Kính gửi: - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

                - Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovà Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015, Học viện Ngoại giao quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao trong kỳ tuyển sinh đại họchệ chính quy năm 2015 như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được quy định tại các điểm a, b, c, e và h khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét tiếp nhận vào học.

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

e) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của môn Tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành đúng với môn mà thí sinh đã đoạt giải (ngành Ngôn ngữ Anh);

h) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện Ngoại giao, Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định cho vào học.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại họchệ chính quy được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:

Đối với thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học sau khi thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định cho vào học tại Học viện Ngoại giao. Cụ thể như sau:

STT.

Tên môn thi đạt giải
học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1.

Tiếng Anh

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D320407

2.

Tiếng Pháp

Quan hệ quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D320407

3.

Toán

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D320407

4.

Vật lý

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D320407

5.

Hóa học

Kinh tế quốc tế

D310106

6.

Văn học

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D320407

Đối với thí sinh đoạt giải Nhất, NhìBa trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, sau khi thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định cho vào học theo ngành phù hợp với đề tài mà thí sinh đã đạt giải.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng:

Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Cụ thể như sau:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ, xếp loại học lực năm lớp 10,11,12 đạt từ loại Khá trở lên và tốt nghiệp trung học, được Học viện xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học ngành Quan hệ quốc tế (Tiếng Trung Quốc). Chỉ tiêu đối tượng xét tuyển thẳng: tối đa 10 thí sinh.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình học dựa trên cơ sở quy định môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

a. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2015. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/4/2015.

Sau khi có kết quả thi, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện Ngoại giao theo lịch tuyển sinh của Bộ. Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển quy định tại khoản 3 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành;

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2015. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú và Giấy chứng nhận các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng khác.

5. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000 đồng/ thí sinh/ hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

Trân trọng cảm ơn./.

 Nơi nhận:                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
          - Bộ GD&ĐT (để b/c);
          - Các Sở GD&ĐT (để phối hợp);                                                                           
(đã ký)
          - Thành viên Hội đồng tuyển sinh trường năm 2014;
          - Lưu VP, ĐT.                                                                                           
TS. Đặng Đình Quý       

Tuyển sinh khóa 7 Chương trình đào tạo thạc sỹ Khoa học chính trị - Quan hệ quốc tế chuyên ngành "Pháp ngữ và toàn cầu hóa"

TUYỂN SINH KHÓA 7
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ - QUAN HỆ QUỐC TẾ
CHUYÊN NGÀNH “PHÁP NGỮ VÀ TOÀN CẦU HÓA”

Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học chính trị - Quan hệ quốc tế, chuyên ngành “Pháp ngữ và Toàn cầu hóa” là chương trình đào tạo liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Jean Moulin Lyon III (Pháp).

Chương trình giảng dạy được áp dụng theo chương trình đào tạo Thạc sỹ (Master 2) của trường Lyon III, với thời gian theo học 1 năm, tại Học viện Ngoại Giao. Các môn học do các giáo viên Việt Nam, Pháp, và một số nước khác giảng dạy bằng tiếng Pháp. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ (Master 2) của trường Đại học Lyon III.

Điều kiện dự tuyển: Có một trong những văn bằng sau :

- Bằng Thạc sỹ (Master 1) ngành KHCT - QHQT hoặc tương đương,

- Bằng đại học ngành KHCT - QHQT, loại Khá trở lên

- Bằng Đại học chuyên ngành khác, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác và có Chứng chỉ chuyển đổi kiến thức của HVNG

Trình độ tiếng Pháp: Chứng chỉ TCF đạt 400 điểm, hoặc bằng DELF B2

Học phí: 25.500.000đ

Chương trình đào tạo

Chương trình học chuyển đổi kiến thức và nâng cao trình độ tiếng Pháp

Các môn chính:

- Lịch sử và địa chính trị khối Pháp ngữ

- Các thể chế, các hình thức hợp tác trong khuôn khổ Pháp ngữ

- Lịch sử, thách thức và động lực của toàn cầu hóa

- Hệ thống quốc tế và tổ chức quốc tế

- Thách thức về văn hóa, bản sắc, tôn giáo và đoàn kết

- Toàn cầu hóa kinh tế, trao đổi thương mại và các doanh nghiệp

- Khủng hoảng quốc tế

- Lý thuyết quan hệ quốc tế

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thi vấn đáp tốt nghiệp

- Luận văn

Hồ sơ :

- Đơn xin học

- Sơ yếu lí lịch

- Bằng tốt nghiệp ĐH, Bảng điểm và các bằng cấp khác (nếu có);

- Mẫu đăng kí học của Học viện Ngoại giao và Đại học Lyon 3

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/6/2015

Học bổng và Hỗ trợ kinh phí:

Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) có thể xem xét cấp Hỗ trợ kinh phí hoặc Học bổng cho sinh viên Việt Nam không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và sinh viên nước ngoài đến từ khu vực châu Á - TBD. Xin vui lòng tham khảo thêm tại địa chỉ: http://www.auf.org/asie-pacifique/bourses/

Liên hệ

Học viện Ngoại giao Việt Nam                                     

Académie Diplomatique du Vietnam                            

69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam                        

www.dav.edu.vn

Tel :+84 38 344 540, ext 3407

 

Master 2 Science Politique – Relations Internationales,
Spécialité « Francophonie et Mondialisation »

Region émettrice: ASIE-PACIFIQUE

Le programme de formation du Master 2 de Science Politique – Relations internationales, Spécialité « Francophonie et Mondialisation » est un projet de coopération entre l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV) et l’Université Jean Moulin Lyon 3 de France, avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie.

La formation décrit l’histoire et la géopolitique de la Francophonie, les fondements et conséquences de l’actuelle mondialisation et étudie la place de la Francophonie comme pôle géopolitique organisé dans une mondialisation multipolaire.

Diplôme :

Master 2 Science Politique – Relations Internationales, Spécialité « Francophonie et Mondialisation », délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3

Établissement d’accueil : Académie Diplomatique du Vietnam (ADV, Hanoi - Viet Nam)

Contenu de la formation :

- Cours de remise à niveau en relations internationales et en langue française

- Histoire et géopolitique de la Francophonie

- Histoire, enjeux et moteurs de la Mondialisation

- Institutions, formes et coopérations de la Francophonie

- Défis culturels, identitaires, religieux et de solidarité

- Systèmes et organisations internationaux

- Mondialisation de l’économie, des échanges commerciaux et des entreprises

- La Francophonie et les Relations internationales

- La Francophonie politique et les crises internationales

- Méthodologie de recherche

Durée de la formation :1 année

Profils des candidats :

- Titulaires d’un Master 1 en science politique ou équivalent ;

- Titulaires d’un diplôme de fin d’études universitaires (bac +4) en science politique - relations internationales ou équivalent avec la note moyenne générale égale ou supérieure à 14/20;

- Titulaires d’un diplôme de fin d’études universitaires (bac +4), avec au moins deux ans d’expérience professionnelle.

Droits d’inscription : 25.500.000 VND

Compétence linguistique exigée : niveau 4 du TCF ou niveau DELF B2 du Cadre européen de référence

Dossier de candidature :

- Lettre de motivation

- Formulaires remplis

- Curriculum vitae

- Photocopies des diplômes (à partir de Bac+4), avec traduction en français certifiée conforme

- Relevé de notes universitaires, avec traduction en français certifiée conforme

Date limite de candidature : Fin juin 2015

Type de sélection : La sélection se fait sur dossier. Une commission mixte, composée des membres de l’ADV et Lyon 3, examine les dossiers de candidature et établit une liste des étudiants admissibles qui sera ensuite soumise à l’approbation des responsables de la formation des deux établissements

Communication des résultats : Fin juillet 2015

Rentrée : Septembre 2015

Cours de Remise à niveau : Septembre - décembre 2015

Cours principaux : Janvier - mai 2016

Grand Oral et Soutenance : Juillet 2016

Deuxième session de Soutenance : Novembre 2016

Débouchés après la formation :

Cette formation de haut niveau est destinée aux étudiants qui envisagent d’approfondir leurs connaissances en matière de Francophonie et de Mondialisation afin de se préparer aux carrières de l’administration, de la diplomatie, de la coopération internationale (Ministère des Affaires étrangères, Services des relations internationales d’administrations publiques ou privées, Opérateurs de la Francophonie, Ambassades...), de la recherche (études doctorales) et de l’enseignement.

Allocations et aides à mobilité de l’AUF

L’Agence universitaire de la Francophonie propose des aides à la mobilité (pour des étudiants vietnamiens venant d’une région autre que Hanoï) et des allocations locales (pour des étudiants originaires du Laos, du Cambodge ou d’autres pays de la région Asie-Pacifique).

Les étudiants étrangers pourront déposer leur dossier auprès d’une antenne de l’Agence universitaire de la Francophonie, qui, après la présélection, transmettra les documents à l’Académie diplomatique du Vietnam. La liste des antennes de l’AUF en Asie-Pacifique est disponible sur le lien suivant : http://www.auf.org/asie-pacifique/

CONTACT

Académie diplomatique du Vietnam

69 rue Chua Lang, Dong Da, Hanoï, Vietnam.

http://dav.edu.vn

Email : m2.adv.123@gmail.com

Tel : +844 38 344 540. ext : 3407

 

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quan hệ Quốc tế năm 2015

                       HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
       HỘI ĐỒNG TS LT TỪ CĐ LÊN ĐH NĂM 2015
                             ----------------------

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ NĂM 2015

Học viện Ngoại giao thông báo về tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quan hệ Quốc tế năm 2015 như sau:

I. Chỉ tiêu đào tạo: 30 sinh viên/Khoá

II. Tổ chức đào tạo: Đào tạo chính quy theo hình thức học tập trung liên tục, đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy.

III. Đối tượng dự thi: Sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao

IV. Hình thức dự thi: Có 02 hình thức dự thi:

1. Hình thức 1: Tham dự kỳ thi do Học viện Ngoại giao tổ chức.

- Các môn thi: 03 môn:

+ Môn 1: Lịch sử Quan hệ quốc tế hiện đại

+ Môn 2: Tiếng Anh chuyên ngành, gồm các kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc hiểu – Dịch

+ Môn 3: Chính sách đối ngoại Việt Nam II

- Hồ sơ dự thi: Theo mẫu quy định của Học viện, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi theo đúng mẫu qui định của Học viện (có dán ảnh).

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp Cao đẳng.

+ Bảng điểm tốt nghiệp Cao đẳng.

+ 02 ảnh mầu chụp theo cỡ 4 x 6 cm để trong phong bì ghi rõ họ, tên

+ 2 phong bì có dán tem, ghi rõ tên địa chỉ người nhận.

Tất cả các văn bản trên đựng trong một phong bì kích thước 23 x33 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, danh mục hồ sơ dự thi. Thí sinh phải kê khai chính xác và nộp đủ các giấy tờ qui định trong hồ sơ dự thi.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và dự thi:

+ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 15/ 5 đến 1/ 6 năm 2015, tại Phòng Đào tạo, Học viện Ngoại giao (Phòng 201, nhà 3 tầng), 69 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 04-38344540 (máy lẻ 2201).

+ Thời gian, địa điểm thi: ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2015, tại Học viện Ngoại giao (sẽ ghi cụ thể trong Giấy báo dự thi).

- Xác định thí sinh trúng tuyển: Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 (riêng môn Tiếng Anh thêm điều kiện là không có kỹ năng nào đạt điểm dưới 5). Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và chỉ tiêu tuyển sinh, Học viện tổ chức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đối với tuyển sinh liên thông chính quy.

2. Hình thức 2: Tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.

- Các môn thi: Các môn thuộc Khối thi D1 (Toán, Tiếng Anh, Văn) hoặc Khối A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh).

- Hồ sơ dự thi: Theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và dự thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với kỳ thi THPT quốc gia.

- Xác định thí sinh trúng tuyển: Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương ứng của thí sinh hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và chỉ tiêu tuyển sinh, Học viện tổ chức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Không bảo lưu kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong xét tuyển thí sinh liên thông.

Lưu ý: Thí sinh có thể lựa chọn dự thi theo một trong hai hình thức trên, hoặc dự thi theo cả hai hình thức.

V. Đăng ký xét tuyển: Sau khi có kết quả dự thi, thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển. Thời gian: từ ngày 10 – 25/ 8/ 2015, tại Phòng Đào tạo - Học viện Ngoại giao (Phòng 201, nhà 3 tầng), 69 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 04-38344540 (máy lẻ 2201).

VI. Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo - Học viện Ngoại giao (Phòng 201, nhà 3 tầng); 69 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 04-38344540 (máy lẻ 2201).

 

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

                     BỘ NGOẠI GIAO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          --------------                                                                               -----------------

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HQT

   

450

Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540 máy lẻ 2202 hoặc 2203

Website: www.dav.edu.vn

     

 

Các ngành đào tạo đại học:

     

450

- Ngành Quan hệ quốc tế

 

D310206

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh
hoặc
D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

- Ngành Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1: Văn, Toán, TIẾNG ANH

90

- Ngành Kinh tế quốc tế

 

D310106

A: Toán, Lý, Hóa
hoặc
A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

- Ngành Luật quốc tế

 

D380108

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

- Ngành Truyền thông quốc tế

 

D320407

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh
hoặc
D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

Ghi chú:

1. Vùng tuyển sinh:

+ Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh:

+ Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia của các thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

+ Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành đăng ký, kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi.

+ Điểm trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh được xác định riêng.

+ Các môn nhân hệ số 1. Ngành Ngôn ngữ Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

+ Những thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối A1 và D1 vào ngành Quan hệ quốc tế sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc. Học viện sẽ thông báo về việc đăng ký nguyện vọng học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc khi có lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối D3 sẽ học Tiếng Pháp.

+ Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn.

3. Chương trình liên kết đào tạo:

+ Ngành Quan hệ quốc tế giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria, Wellington, New Zealand theo mô hình 1.5 năm học tại Học viện Ngoại giao và 1.5 năm học tại Đại học Victoria, New Zealand được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. Thông tin chi tiết về điều kiện xét tuyển, học phí, học bổng … liên hệ theo số điện thoại 04 38343550 hoặc trên website: www.dav.edu.vn.

Lưu ý: Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của Học viện hoặc thông tin về các ngành đào tạo, đề nghị tham khảo trang thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: www.dav.edu.vn.

 

Tuyển sinh Khóa 8 Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế - Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

 Tuyển sinh Khóa 8 Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế - Chương trình Liên kết Đào tạo
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

1. Điều kiện tuyển sinh:

- Trình độ ngoại ngữ: IELTS Academic từ 5.5 trở lên, hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trình độ văn hóa:

+ Đối với thí sinh học THPT trong nước: đạt điểm thi đại học từ 14 điểm trở lên;

+ Đối với thí sinh học THPT ở nước ngoài hoặc trường quốc tế ở Việt Nam: xét duyệt theo hồ sơ;

+ Đối với thí sinh là thí sinh đang theo học đại học trong nước hoặc nước ngoài: được coi là đã đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào về trình độ văn hóa.

2. Thủ tục tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 02/3/2015;

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Chương trình Liên kết Đào tạo, Phòng 205, Nhà A (dãy nhà ba tầng), Học viện Ngoại giao;

- Xét tuyển công bố kết quả: 05/3/2015;

- Khai giảng: 09/3/2015.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: 043 834 4540, Máy lẻ: 2205;

- Email: lienketdaotaohvng@gmail.com

- Website:http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao/chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te.html 

- Cô Phan Thanh Thủy 0904 094 689, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Phụ trách Chương trình Liên kết đào tạo;

- Cô Nguyễn Minh Thu 0912 603 333, Điều phối viên Chương trình;

- Cô Nguyễn Ngọc Điệp 0978 872 098, Trợ lý Chương trình.

 

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thăm và nói chuyện tại Học viện Ngoại giao

Sáng 23/5/2015, sau khi tham dự Lễ khánh thành Ngôi nhà Liên hợp quốc tại Việt Nam, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, sinh viên của Học viện Ngoại giao. Buổi gặp gỡ với Tổng thư ký Liên hợp quốc đã diễn ra trong không khí vui mừng, trọng t...

Ngoại giao minh bạch: Mỗi sinh viên là một đại sứ minh bạch

Đó là một trong những phương châm của Ngày hội “Ngoại giao minh bạch” được tổ chức nhằm phát động một chiến dịch “cam kết xây dựng ngành ngoại giao minh bạch”. “Ngày hội Ngoại giao minh bạch” là hoạt động trọng tâm và đặc sắc của dự án Ngoại giao minh bạch – Học viện Ngoại giao. Đến ...

Bảo vệ luận án tiến sĩ Quan hệ quốc tế cấp Học viện của NCS Lê Linh Lan

Ngày 31/3/2015 tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh Lê Linh Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số: 62310206 với đề tài: “Châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. Vũ Dươn...

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp nhà nước “Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Học viện Ngoại giao đã tiến hành tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước “Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, mã số KX.04.25/11-15, thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.0...

Giáo sư Richard Feinberg, ĐH California - San Diego chia sẻ về vấn đề cải cách kinh tế của Cuba

Chiều ngày 12/02/2015, tại Phòng Hội thảo C - Học viện Ngoại giao, các giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế đã đón tiếp Giáo sư Richard Feinberg, Đại học California - San Diego trong khuôn khổ chuyến công tác của giáo sư tại Việt Nam và có buổi tọa đàm về chủ đề "Cải cách...

Công đoàn HVNG từ thiện và tham quan tại Sapa

Trong không khí chào đón năm mới 2015 và Tết Ất Mùi sắp tới, Công đoàn Học viện Ngoại giao đã tổ chức chuyến đi từ thiện kết hợp tham quan cho cán bộ, công chức, viên chức Học viện tại Sapa, Lào Cai trong ba ngày 16-18/01/2015. Chuyến đi này là một trong các hoạt động thường niên của ...

Cuộc thi “Blog Marathon” - sân chơi mới dành cho sinh viên Học viện Ngoại giao

Chiều 15/11/2014, tại Học viện Ngoại giao, cuộc thi viết “Blog Marathon” đã chính thức diễn ra với sự tham gia đông đảo của 132 bạn sinh viên chủ yếu đến từ các lớp cử nhân chất lượng cao. Đây là chương trình do Học viện Ngoại giao - Khoa tiếng Anh phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Ho...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Lan Dung

Ngày 12/9/2014, Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Lan Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Địa vị pháp lý, thực tiễn hoạt động và vấn...

Đề án “Ngoại giao minh bạch” đạt giải chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014

Vừa qua, chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”, do Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức đã trao giải cho 19 đề án xuất sắc nhất trong tổng số gần ...

Lễ trao bằng tiến sĩ cho ông Park Noh Wan

Ngày 25/6/2014 Học viện Ngoại giao đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho ông Park Noh Wan, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của ông Jun Dae Joo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Vũ Khoan - nguyên Phó Thủ tướng nước...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube