Tuyển sinh bổ sung Khóa 8 Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế , Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

         BỘ NGOẠI GIAO                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 ---------                                                                                             ---------------

                                                              Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO
Tuyển sinh bổ sung Khóa 8
Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế , Chương trình Liên kết Đào tạo 

giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand
------------------------

 

  1. 1.Hình thức và thời gian đào tạo:

-    Hình thức đào tạo: Liên kết đào tạo

-    Thời gian đào tạo: 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao, 1,5 năm học ở ĐH Victoria Wellington, New Zealand. Bằng cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế do ĐH Victoria Wellington cấp, được công nhận toàn cầu.

2. Chương trình đào tạo:

-    Giai đoạn học ở Học viện Ngoại giao: 180 tín chỉ - 10 môn học (9 môn giảng dạy bằng tiếng Anh, 1 môn giảng dạy bằng tiếng Việt)

-    Giai đoạn học ở ĐH Victoria Wellington: 180 tín chỉ, lựa chọn môn học theo quy định của ĐH Victoria Wellington

(http://www.victoria.ac.nz/hppi/about/overview-of-the-school/psir-overview)

3. Điều kiện tuyển sinh:

-    Trình độ ngoại ngữ: IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

-    Trình độ văn hóa:

+   Đối với thí sinh học THPT trong nước: đạt điểm được nhận vào một trường đại học bất kỳ;

+   Đối với thí sinh học THPT ở nước ngoài hoặc trường quốc tế ở Việt Nam: xét duyệt theo hồ sơ;

+   Đối với thí sinh đang theo học đại học trong nước hoặc nước ngoài: được coi là đã đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào về trình độ văn hóa. Xét duyệt theo hồ sơ.

4. Điều kiện chuyển tiếp:

-    IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

-    Trải qua 10 môn học bắt buộc theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao. Đỗ ít nhất 7/10 môn.

-    Xét duyệt visa sinh viên do Văn phòng Xuất nhập cảnh New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.

5.Thủ tục tuyển sinh:

-    Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình Liên kết Đào tạo;

-    Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/01/2016 đến ngày 26/01/2016;

-    Địa điểm: Chương trình Liên kết Đào tạo, Phòng 205, Nhà A (dãy nhà ba tầng), Học viện Ngoại giao;

-    Công bố kết quả: 10/02/2016

-    Khai giảng (dự kiến): 15/02/2016

6. Học phí (ước tính):

-    Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: ~161.000.000 VNĐ

-    Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại ĐH Victoria Wellington, New Zealand: 38.115 NZD tương đương ~ 560.000.000 VNĐ

-    Hình thức đóng học phí: Theo năm học.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

-    Điện thoại: (04) 3834 4540, Máy lẻ: 2205;

-    Hot-line: 0904094689; 0912603333

-    Email: lienketdaotaohvng@gmail.com

-    Thông tin về chương trình:
https://drive.google.com/file/d/0B6Pp2IF1yhQuVGZLczRVcHNlSlU/view?usp=sharing

-    Website: 
http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao/chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te.html 

 

                                                                                                                                        CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                                                                     TS. Đặng Đình Quý

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016

                  BỘ NGOẠI GIAO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số: 1026/HVNG-SĐH                                                 ---------------------

                     Hà Nội, ngày 25   tháng   12   năm 2015

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2016

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; căn cứ Quyết định số 93/QĐ- HVNG ngày 11/04/2012 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao, Học viện Ngoại giao thông báo tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2016 với các nội dung dưới đây:

I. CHUYÊN NGÀNH: Quan hệ quốc tế, mã số: 62310206

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

1. Hình thức đào tạo: Tập trung liên tục

2. Thời gian đào tạo:

a) 3 năm: đối với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo.

b) 3,5 năm: đối với người có bằng thạc sĩ ngành gần ngành đào tạo hoặc tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành nhưng thời gian đã lâu (từ 7 năm trở lên) và chương trình đào tạo khác.

c) 4 năm: đối với người có bằng đại học.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về văn bằng và nghiên cứu khoa học: có một trong những điều kiện sau:

-     Bằng thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế (QHQT) do Học viện Ngoại giao cấp. Từ sau khi tốt nghiệp, có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (dưới 2 năm kể từ khi tốt nghiệp) hoặc 02 bài (trên 2 năm kể từ khi tốt nghiệp), tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

-     Bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành QHQT hoặc chương trình đào tạo khác, đủ điều kiện học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Ngoại giao; có ít nhất 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

-     Bằng đại học hệ chính quy, chuyên ngành QHQT đạt loại giỏi và điểm trung bình chung học tập toàn khóa từ 8,0 trở lên. Từ sau khi tốt nghiệp, có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

2. Đơn xin dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao.

3. Một bài luận về dự định nghiên cứu.

4. Trình độ ngoại ngữ: có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau:

-     Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (là một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung) tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do Học viện Ngoại giao cấp; hoặc

-     Có bằng tốt nghiệp đại học hay thạc sĩ nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là một trong các thứ tiếng đã nêu ở trên không qua phiên dịch.

Các trường hợp không được miễn thi ngoại ngữ phải tham gia kỳ thi ngoại ngữ do Học viện Ngoại giao tổ chức, tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hai thư giới thiệu:

-     Của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ cùng ngành; hoặc

-     Của một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ cùng ngành và của Thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

6. Cam kết thực hiện các quy định, nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Học viện.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch (01 bản theo mẫu, đóng dấu giáp lai ảnh);

3. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản (nếu có);

4. Lý lịch khoa học (01 bản theo mẫu);

5. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (01 bản sao có công chứng);

6. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ (01 bản sao có công chứng);

7. Chứng minh nhân dân (01 bản sao có công chứng);

8. Chứng chỉ ngoại ngữ (01 bản sao có công chứng);

9. Hai (02) ảnh 3x4 mới nhất, không quá 3 tháng;

10. Bảng kê danh mục và các bản sao các bài báo khoa học đã công bố;

11. Bài luận về dự định nghiên cứu (07 bộ);

12. Hai (02) thư giới thiệu.

VI. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

-     Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 29/02/2016

-     Thời gian xét tuyển dự kiến: trong tháng 03/2016

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

-     Dự tuyển NCS: 200.000 đ/ thí sinh

-     Đăng ký dự tuyển: 60.000 đ/ thí sinh

-     Chi phí xét hồ sơ: 360.000 đ/ thí sinh

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển và mọi chi tiết khác có liên quan xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học, Học viện Ngoại giao

Phòng 302, nhà 3 tầng, số 69 phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 38344540; máy lẻ 2302/ 7302

Thông tin trên website: http://www.dav.edu.vn

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Website HVNG;                                                                                          (Đã ký)
- Báo TG&VN;
- Lưu: VT & Phòng ĐTSĐH.                                                                               

                                                                                                         TS. Đặng Đình Quý

Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế

                     BỘ NGOẠI GIAO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                           ------------                                                             -------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức
Ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

 1. Lịch học:

- Kiểm tra đầu vào:             07/11/2015

- Khai giảng lớp học:          13/11/2015

- Địa điểm:                         Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Đối tượng:

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa học vừa làm (tại chức cũ), chuyên tu các ngành sau: Kinh tế đối ngoại, Luật quốc tế, Báo chí, Đông phương học, Ngoại Ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Luật quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học, một trong các ngành: các ngành Luật khác với ngành Luật quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Đông phương học, Ngoại Ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học, một trong các ngành: các ngành gần với chuyên ngành Kinh tế quốc tế: Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính công, Tiếng anh thương mại.

- Các đối tượng khác cần có 01 bằng cử nhân đại học (chính quy, vừa làm vừa học, chuyên tu), thâm niên 02 năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại và có công văn đề nghị được đi học để phục vụ công tác đối ngoại của cơ quan chủ quản.

3. Thời hạn nhận hồ sơ : từ 13/10/2015 đến ngày 30/10/2015

Mọi chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ:

Khoa Đào tạo sau Đại học,
Phòng 302, tầng 3, nhà A,
Học viện Ngoại giao, 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 38344540 (Máy lẻ 2302)

Website: http:// www.dav.edu.vn

                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                       
(đã ký)

                                                                                                                                               TS. Đặng Đình Quý

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Nghiên cứu sinh Tôn Thị Ngọc Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 04/01/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Tôn Thị Ngọc Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Vai trò của ASEAN trong tiến trình hợp tác và liên kết khu vực ở Đông Á”, dưới sự hướng dẫn k...

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quan hệ quốc tế cấp Học viện của NCS Lại Thái Bình

Ngày 16/11/2015, nghiên cứu sinh (NCS) Lại Thái Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Một số nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ”, dưới sự hướng dẫn khoa học ...

Lễ trao học bổng Reamey năm 2015

Ngày 27/11/2015 vừa qua, tại phòng Truyền thống Học viện Ngoại giao đã diễn ra lễ trao học bổng Reamey. Học bổng - Quỹ hỗ trợ Raymond E. Reamey (thường gọi tắt là Học bổng Reamey) được tài trợ bởi gia đình Reamey, nhằm hỗ trợ các sinh viên của Học viện có hoàn cảnh khó khăn, có thàn...

Sinh viên Học viện Ngoại giao hỗ trợ đại diện trường tại triển lãm giáo dục Úc

Sáng ngày 7/11/2015, tại Khách sạn Melia Hà Nội, 11 em sinh viên Học viện Ngoại giao (HVNG) đã vinh dự được lựa chọn làm hỗ trợ đại diện trường, phiên dịch cho 20 trong số gần 50 trường Đại học của Úc tham gia triển lãm giáo dục do IDP tổ chức. Những sinh viên này là những em có bản l...

Lễ trao giải cuộc thi viết luận với chủ đề “Tôi chọn Vương Quốc Anh cho sự nghiệp tương lai”

Nằm trong chuỗi sự kiện về Du học tại Vương Quốc Anh, sáng ngày 24/10/2015, tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Úc, chi nhánh Hà Nội (ACET), IDP Việt Nam đã tổ chức hội thảo về du học tại “xứ sở sương mù” và lễ trao phần thưởng, chứng nhận tham dự cuộc thi viết luận chủ đề “Tôi chọn Vươ...

Nghiên cứu sinh Ly Rotha bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 05/9/2015, Nghiên cứu sinh (NCS) Ly Rotha đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Vai trò của dịch vụ tài chính đối với quá trình hội nhập khu vực của Vương quốc Campuchia” dưới sự hướng...

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 03/9/2015, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hải Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Ngoại giao văn hóa trong quan hệ quốc tế đương đại”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Kim...

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam"

Trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15, ngày 12/6/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 1395/QĐ-BKHCN thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu đề tài “Hội nhập quố...

Giới thiệu về Vòng thi quốc gia - Cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo Quốc tế 2015

1. Giới thiệu chung Năm 2015, Học viện Ngoại giao (Khoa Luật Quốc tế) phối hợp cùng Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tổ chức Cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo Quốc tế, Vòng thi quốc gia lần thứ 3 tại Việt Nam. Cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo Quốc tế là cuộc thi thường niên được tổ chức...

Mô phỏng tọa đàm "Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi hình thành cộng đồng ASEAN cuối năm 2015"

Sáng ngày 03/6/2015, tại Phòng Truyền thống - Học viện Ngoại giao, sinh viên chuyên ngành Quan hệ Quốc tế CT39 và hệ Liên thông LT03 đã tổ chức cuộc họp mô phỏng Tọa đàm “Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi hình thành Cộng đồng ASEAN cuối năm 2015” nằm trong khuôn khổ môn học Nghiên...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube