Kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ 2015

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 2015                                                          ------------------- 
                 --------------

    Số: 85/QĐ-HVNG/HĐTSTS                                                                       Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ
chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó bãi bỏ một số điều của Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-HVNG ngày 11/04/2012 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định về đào tạo tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2015 cho 08 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, Trưởng các đơn vị liên quan và các nghiên cứu sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi gửi:                                                                                                         

- Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Bộ GD & ĐT (để b/c);                                                                      GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2;                                                                                        (Đã ký)

- Lưu: VP & Khoa ĐTSĐH.                                                           TS. Đặng Đình Quý

 

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

                     BỘ NGOẠI GIAO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          --------------                                                                               -----------------

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HQT

   

450

Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540 máy lẻ 2202 hoặc 2203

Website: www.dav.edu.vn

     

 

Các ngành đào tạo đại học:

     

450

- Ngành Quan hệ quốc tế

 

D310206

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh
hoặc
D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

- Ngành Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1: Văn, Toán, TIẾNG ANH

90

- Ngành Kinh tế quốc tế

 

D310106

A: Toán, Lý, Hóa
hoặc
A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

- Ngành Luật quốc tế

 

D380108

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

- Ngành Truyền thông quốc tế

 

D320407

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D1: Văn, Toán, Tiếng Anh
hoặc
D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

Ghi chú:

1. Vùng tuyển sinh:

+ Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh:

+ Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia của các thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

+ Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành đăng ký, kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi.

+ Điểm trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh được xác định riêng.

+ Các môn nhân hệ số 1. Ngành Ngôn ngữ Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

+ Những thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối A1 và D1 vào ngành Quan hệ quốc tế sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc. Học viện sẽ thông báo về việc đăng ký nguyện vọng học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc khi có lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối D3 sẽ học Tiếng Pháp.

+ Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn.

3. Chương trình liên kết đào tạo:

+ Ngành Quan hệ quốc tế giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria, Wellington, New Zealand theo mô hình 1.5 năm học tại Học viện Ngoại giao và 1.5 năm học tại Đại học Victoria, New Zealand được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. Thông tin chi tiết về điều kiện xét tuyển, học phí, học bổng … liên hệ theo số điện thoại 04 38343550 hoặc trên website: www.dav.edu.vn.

Lưu ý: Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của Học viện hoặc thông tin về các ngành đào tạo, đề nghị tham khảo trang thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: www.dav.edu.vn.

 

Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

           BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  ------------                                                                                   ---------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp học bổ túc kiến thức
ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

1. Lịch học:

- Kiểm tra đầu vào:            03/4/2015

- Khai giảng lớp học:         10/4/2015

- Thời gian học:                 17h30-19h30, từ thứ 2 đến thứ 6

- Địa điểm:                        Tại Học viện Ngoại giao, 69 Phố Chùa Láng

2. Đối tượng:

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học (tại chức cũ), chuyên tu các ngành: Kinh tế đối ngoại, Luật quốc tế, Báo chí, Đông phương học, Ngoại ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Luật quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học (tại chức cũ), chuyên tu các ngành: các ngành Luật khác với ngành Luật quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Đông phương học, Ngoại ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học (tại chức cũ), chuyên tu các ngành sau: các ngành gần với chuyên ngành Kinh tế quốc tế: Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính công và Tiếng Anh thương mại;

- Các đối tượng khác cần có 01 bằng cử nhân đại học (chính quy, vừa làm vừa học, chuyên tu), thâm niên 02 năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại và có công văn đề nghị được đi học để phục vụ công tác đối ngoại của cơ quan chủ quản.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: từ 02/02/2015 đến ngày 26/3/2015

Mọi chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ:

+ Khoa Đào tạo sau Đại học, Học viện Ngoại giao, phòng 302 tầng 3 nhà A - số 69 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại: 04 38344540 (Máy lẻ 2302).

                                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                     PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

 

Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt I năm 2015 chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

           BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 -------------                                                                                   -------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt I năm 2015
chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung, 02 năm.

2. Điều kiện dự thi:

Đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ Quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Quan hệ Quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

Đối với chuyên ngành Luật quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Luật Quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Luật Quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

3. Các môn thi tuyển:

- Môn cơ bản:

+ Triết học (đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế);

+ Toán Kinh tế (đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế);

- Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung;

- Môn cơ sở:

+ Chính trị quốc tế (đối với chuyên ngành QHQT);

+ Công pháp Quốc tế (đối với chuyên ngành LQT);

+ Kinh tế học (đối với chuyên ngành KTQT).

4. Kế hoạch tuyển sinh

Thời gian đăng ký dự thi:       02/02/2015 đến 08/5/2015

Lịch ôn tập:                          từ ngày 06/4/2015

Ngày thi:                              dự kiến 22, 23, 24/5/2015

5. Địa chỉ liên hệ:

Khoa Đào tạo sau Đại học, P. 302, nhà A, Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 0438344540 (máy lẻ 2302); website http://www.dav.edu.vn

                                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Tuyển sinh Khóa 8 Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế - Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

 Tuyển sinh Khóa 8 Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế - Chương trình Liên kết Đào tạo
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

1. Điều kiện tuyển sinh:

- Trình độ ngoại ngữ: IELTS Academic từ 5.5 trở lên, hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trình độ văn hóa:

+ Đối với thí sinh học THPT trong nước: đạt điểm thi đại học từ 14 điểm trở lên;

+ Đối với thí sinh học THPT ở nước ngoài hoặc trường quốc tế ở Việt Nam: xét duyệt theo hồ sơ;

+ Đối với thí sinh là thí sinh đang theo học đại học trong nước hoặc nước ngoài: được coi là đã đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào về trình độ văn hóa.

2. Thủ tục tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 02/3/2015;

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Chương trình Liên kết Đào tạo, Phòng 205, Nhà A (dãy nhà ba tầng), Học viện Ngoại giao;

- Xét tuyển công bố kết quả: 05/3/2015;

- Khai giảng: 09/3/2015.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: 043 834 4540, Máy lẻ: 2205;

- Email: lienketdaotaohvng@gmail.com

- Website:http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao/chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te.html 

- Cô Phan Thanh Thủy 0904 094 689, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Phụ trách Chương trình Liên kết đào tạo;

- Cô Nguyễn Minh Thu 0912 603 333, Điều phối viên Chương trình;

- Cô Nguyễn Ngọc Điệp 0978 872 098, Trợ lý Chương trình.

 

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Ngoại giao minh bạch: Mỗi sinh viên là một đại sứ minh bạch

Đó là một trong những phương châm của Ngày hội “Ngoại giao minh bạch” được tổ chức nhằm phát động một chiến dịch “cam kết xây dựng ngành ngoại giao minh bạch”. “Ngày hội Ngoại giao minh bạch” là hoạt động trọng tâm và đặc sắc của dự án Ngoại giao minh bạch – Học viện Ngoại giao. Đến ...

Bảo vệ luận án tiến sĩ Quan hệ quốc tế cấp Học viện của NCS Lê Linh Lan

Ngày 31/3/2015 tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh Lê Linh Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số: 62310206 với đề tài: “Châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. Vũ Dươn...

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp nhà nước “Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Học viện Ngoại giao đã tiến hành tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước “Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, mã số KX.04.25/11-15, thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.0...

Giáo sư Richard Feinberg, ĐH California - San Diego chia sẻ về vấn đề cải cách kinh tế của Cuba

Chiều ngày 12/02/2015, tại Phòng Hội thảo C - Học viện Ngoại giao, các giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế đã đón tiếp Giáo sư Richard Feinberg, Đại học California - San Diego trong khuôn khổ chuyến công tác của giáo sư tại Việt Nam và có buổi tọa đàm về chủ đề "Cải cách...

Công đoàn HVNG từ thiện và tham quan tại Sapa

Trong không khí chào đón năm mới 2015 và Tết Ất Mùi sắp tới, Công đoàn Học viện Ngoại giao đã tổ chức chuyến đi từ thiện kết hợp tham quan cho cán bộ, công chức, viên chức Học viện tại Sapa, Lào Cai trong ba ngày 16-18/01/2015. Chuyến đi này là một trong các hoạt động thường niên của ...

Cuộc thi “Blog Marathon” - sân chơi mới dành cho sinh viên Học viện Ngoại giao

Chiều 15/11/2014, tại Học viện Ngoại giao, cuộc thi viết “Blog Marathon” đã chính thức diễn ra với sự tham gia đông đảo của 132 bạn sinh viên chủ yếu đến từ các lớp cử nhân chất lượng cao. Đây là chương trình do Học viện Ngoại giao - Khoa tiếng Anh phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Ho...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Lan Dung

Ngày 12/9/2014, Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Lan Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Địa vị pháp lý, thực tiễn hoạt động và vấn...

Đề án “Ngoại giao minh bạch” đạt giải chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014

Vừa qua, chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”, do Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức đã trao giải cho 19 đề án xuất sắc nhất trong tổng số gần ...

Lễ trao bằng tiến sĩ cho ông Park Noh Wan

Ngày 25/6/2014 Học viện Ngoại giao đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho ông Park Noh Wan, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của ông Jun Dae Joo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Vũ Khoan - nguyên Phó Thủ tướng nước...

Mô phỏng Tọa đàm: “Cơ hội và thách thức cho giới trẻ Việt Nam sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015”

Sáng ngày 05/6/2014, tại Phòng Truyền thống – Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi mô phỏng Tọa đàm: Cơ hội và thách thức cho giới trẻ Việt Nam sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015. Đây cũng là hình thức thi cuối kỳ môn Nghiên cứu ASEAN của khóa CT38 và LT02 – Khoa Chính trị Quốc...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube