Đào tạo đại học - cao đẳng

08:29 27/02/2014

1. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

STT  Tên Văn Bản   Tải về
1Điều lệ trường Đại học (153/2003/QĐ-TTG)downloadbk
2Luật Giáo dục (38/2005/QH11)downloadbk
3Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (44/2009/QH12)downloadbk
4Quyết định về Học bổng chính sách (152/2007/QĐ-TTG)downloadbk

2. VĂN BẢN CẤP BỘ - LIÊN BỘ

STT  Tên Văn Bản   Tải về
1Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của Học sinh - Sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BGDĐT)downloadbk
2Quy chế Học sinh - Sinh viên các trường ĐH, CĐ và TCCN hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT)downloadbk
3Quyết định về Học bổng khuyến khích (44/2007/QĐ-BGDĐT)downloadbk
4Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT)downloadbk
5Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quydownloadbk
6Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2012downloadbk

3. VĂN BẢN CỦA HỌC VIỆN

STT  Tên Văn Bản   Tải về
1Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý KTX (334/2011/QĐ-HVNG) downloadbk
2Quyết định ban hành Quy định Quản lý KTX (335/2011/QĐ-HVNG) downloadbk
3Ban hành Quy định về thời hạn công bố và phúc khảo điểm trong kỳ thi đánh giá học phần và thi tốt nghiệp (52/2012/QĐ-HVNG-ĐT)
4Ban hành Hướng dẫn thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ theo Chuẩn đầu ra (454/2013/QĐ-HVNG) downloadbk
5Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014)
6QĐ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đại học (10/10/2017)downloadbk
7Ban hành Quy định về khóa luận tốt nghiệp (25/10/2019/QĐ-HVNG) downloadbk
8Ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao (1156/QĐ-HVNG ngày 7/11/2019)
9Hướng dẫn thực hiện Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2020 của Học viện Ngoại giao (1279/QĐ-HVNG ngày 09/12/2020)
10Ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Ngoại giao (508/QĐ-HVNG ngày 10/08/2021)

Cùng chuyên mục