Học viện Ngoại giao Việt Nam tiếp Quỹ Hoà bình Hàn Quốc và đối thoại giữa sinh viên Việt Nam-Hàn Quốc.

Học viện Ngoại giao Việt Nam tiếp Quỹ Hoà bình Hàn Quốc và đối thoại giữa sinh viên Việt Nam-Hàn Quốc.

Chiều ngày 27/02/2024, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã đón tiếp phái đoàn Quỹ Hòa bình Hàn Quốc (KPF). Hai bên đã đồng chủ trì cuộc đối thoại giữa sinh viên Hai nước. Đây là buổi trao đổi lần thứ 2 giữa sinh viên hai nước kể từ năm 2023. Mục đích của đối thoại là trao đổi, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa thanh niên và sinh viên hai nước.