Giới thiệu công đoàn Học viện Ngoại giao

Giới thiệu công đoàn Học viện Ngoại giao

Công đoàn Học viện Ngoại giao là công đoàn cấp cơ sở, được hình thành và phát triển gắn bó với quá trình phát triển của Học viện Ngoại giao trong 65 năm qua. Công đoàn tập hợp đội ngũ công đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng các yêu cầu vị trí việc làm và không ngừng thi đua lao động sáng tạo.