Giới thiệu chung về Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao

15:23 26/09/2021

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Ngoại giao là tổ chức đoàn thể thuộc Học viện ngoại giao có chức năng giúp Giám đốc Học viện chỉ đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội và tham gia xây dựng Đảng trong nhà trường theo các quy định của Học viện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1. Vị trí và chức năng Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Ngoại giao là tổ chức đoàn thể thuộc Học viện ngoại giao có chức năng giúp Giám đốc Học viện chỉ đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội và tham gia xây dựng Đảng trong nhà trường theo các quy định của Học viện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

–          Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng trong nhà trường.

–          Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường và Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên.

–          Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Đoàn với cấp ủy Đảng nhà trường, Đoàn cấp trên và thông báo cho các chi đoàn trực thuộc.

–          Phối hợp với Ban Giám đốc, Hội sinh viên, Công đoàn và các đơn vị khác để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên thanh niên học sinh, sinh viên.

3. Cơ cấu tổ chức

Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao bao gồm:

–          Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện

–          Chi đoàn cán bộ: Gồm các cán bộ tuyển dụng và cán bộ hợp đồng dài hạn của Học viện là đoàn viên và ở tuổi sinh hoạt đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đứng đầu chi đoàn cán bộ là Bí thư chi đoàn.

–          Các chi đoàn sinh viên: Các sinh viên là đoàn viên được phân thành các chi đoàn khác nhau căn cứ vào năm nhập trường và chuyên ngành đăng ký. Đứng đầu chi đoàn là Bí thư chi đoàn.

4. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên

–          Ban chấp hành Đoàn là cơ quan lãnh đạo trực tiếp của Đoàn Thanh niên, có quân số từ 13-15 ủy viên, được bầu từ Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện. Các thành viên của BCH Đoàn có thể được bãi nhiệm hoặc bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ thông qua bỏ phiếu trong cuộc họp của BCH Đoàn với hơn 2/3 số ủy viên BCH tham gia; trong đó nhiều hơn 50% tán thành.

–          Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau:

+        Chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên của Học viện;

+        Cụ thể hoá chương trình hành động của Đoàn cấp trên, xây dựng chương trình công tác của Đoàn học viện;

+        Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu niên;

+        Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong đoàn viên, thanh niên, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và các đối tượng mà Đoàn đang tác động để kịp thời phản ánh lên Đoàn cấp trên;

+        Xây dựng Đoàn trường vững mạnh, bảo đảm duy trì chế độ sinh hoạt của Đoàn trường, các chi đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất chương trình công tác của Đoàn trường, tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên;

+        Kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên;

+        Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng - phong trào Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Bí Thư và các Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

–          Bí Thư Đoàn Thanh niên và các Phó Bí thư được bầu ra từ Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện và phải được Đoàn Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Học viện ra quyết định chấp thuận. Bí thư Đoàn Thanh niên và các Phó Bí thư có nhiệm kỳ 2 năm.

–          Bí Thư Đoàn Thanh niên và các Phó Bí Thư chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và Bí thư Đảng ủy Học viện về các công tác Đoàn của Học viện.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Đồng Anh: Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2019-2022:

+ Phó Trưởng Khoa Truyền thông & Văn hoá đối ngoại – Học viện Ngoại giao.

+ Phó Bí thư BCH Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2017-2022

+ Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Giải Đồng, Giải thưởng quốc tế Đòn Bảy (Crowbar Awards) về thiết kế sáng tạo tại Singapore 2006.

+ Giải Ba Cuộc thi Tin học trẻ khối cán bộ công chức (đại diện Bộ Ngoại giao) tại Đà Nẵng năm 2015.

+ Giải thưởng “Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam – VACI 2014” của Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ với đề án “Ngoại giao Minh bạch”.

+ “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2016-2018

+ Trưởng BTC Cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao – Miss DAV 2016, 2018.

+ Đồng tác giả các cuốn sách: “Ngoại giao Kỹ thuật số”, NXB Lý luận chính trị (2016); Báo chí Điểm nhìn từ thực tiễn tập 3, NXB ĐHQG Hà Nội (2018); Báo chí Việt Nam Thời kỳ Đổi mới – Những vấn đề Lý luận và Thực tiễn, NXB Thông tin và Truyền thông (2018); Báo chí – những điểm nhìn từ thực tiễn tập 4, NXB Lao Động (2019); Mạng Xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam – Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm, NXB Lao động (2019). + Giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học và Nghiệp vụ Báo chí, Hội nhà báo Việt Nam 2019.

 

Cùng chuyên mục