Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao

00:00 15/11/2022

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao (sau đây gọi là Hội đồng) được thành lập theo quyết định của Giám đốc Học viện. 

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc Học viện về các công việc sau: đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; thẩm định chương trình đào tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong Học viện; trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của Học viện cho các cá nhân; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng Học viện; các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; đánh giá giảng viên, đánh giá chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Học viện.

Hiện nay, Hội đồng gồm 11 thành viên như sau:

 1. TS. Phạm Lan Dung, Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng (Link bio)
 2. TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện - Phó Chủ tịch (Link bio)
 3. PGS.TS. Đặng Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu - Phó Chủ tịch (Link bio)
 4. TS. Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện kiêm Trưởng Ban Đào tạo - Ủy viên (Link bio)
 5. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông kiêm Trưởng Khoa Luật quốc tế - Ủy viên (Link bio)
 6. TS. Vũ Lê Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao kiêm Trưởng Khoa Chính trị quốc tế  và Ngoại giao - Ủy viên (Link bio)
 7. PGS.TS. Nguyễn Nam Dương, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông - Ủy viên (Link bio)
 8. PGS.TS. Đặng Hoàng Linh, Phó Trưởng Ban Đào tạo kiêm Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế - Ủy viên (Link bio)
 9. TS. Vũ Tuấn Anh, Tập sự Phó Trưởng Ban Đào tạo kiêm Trưởng Khoa Truyền thông quốc tế và Văn hóa đối ngoại - Ủy viên (Link bio)
 10. TS. Trần Thị Thanh Liên, Trưởng Khoa Tiếng Anh - Ủy viên (Link bio)
 11. TS. Đỗ Thị Thanh Bình, Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học, Ban Đào tạo - Ủy viên thư ký (Link bio)