Kết quả tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2014

13:00 25/03/2014

     HỌC VIỆN NGOẠI GIAO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 2014                                            —————-
                       ———-
Số:  81/QĐ-HVNG/HĐTSTS                        Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ
chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Căn cứ quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 15/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-BGDĐT ngày 13/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho Học viện Ngoại giao;

Căn cứ “Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-HVNG ngày 11/04/2012 của Giám đốc Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2014 cho 07 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, Trưởng các đơn vị liên quan và các nghiên cứu sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi gửi:                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                           GIÁM ĐỐC
- Bộ GD & ĐT (để b/c);                                                                         
- Như điều 2;                                                                                    Đã ký
- Lưu: VP& Khoa ĐTSĐH.                                                                      
                                                                                                 TS. Đặng Đình Quý

Cùng chuyên mục