Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao

14:31 15/11/2022

  • Chức năng, nhiệm vụ: 

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngũ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao, cán bộ làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

  • Lịch sử hình thành, phát triển

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) là đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, tiền thân là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ ngoại giao được thành lập theo Quyết định số 1784/2008/QĐ-BNG ngày 15/7/2008, Quyết định số 2746/QĐ-BNG ngày 29/9/2015 và Quyết định số 2007/QĐ-BNG ngày 15/7/2019 của Bộ Ngoại giao. FOSET có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, kỹ năng biên phiên dịch cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao và công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương; cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. FOSET đặt mục tiêu và nỗ lực cung cấp các kiến thức và kỹ năng đối ngoại chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần vừa phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Việt Nam, vừa đáp ứng tốt nhất các kế hoạch và yêu cầu hoàn thiện tri thức của mỗi cá nhân.

Trải qua 13 năm hình thành và phát triển (2008 -2021) Trung tâm đã tổ chức khoảng 500 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho các cán bộ của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực của các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương. Năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi tham gia các khóa bồi dưỡng của FOSET được nâng cao rõ rệt, góp phần quan trọng vào công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta.

  • Bên cạnh Đề án tổng thể đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Bộ Ngoại giao, FOSET đang triển khai 03 đề án đào tạo, bồi dưỡng lớn của Chính phủ là:

(i) Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế;

(ii) Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương; 

(iii) Đề án Đào tạo, bồi dưỡng Kiến thức và Kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân. 

Ngoài ra, FOSET còn triển khai các nhiệm vụ được giao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại trong khuôn khổ các Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam với các Chính phủ, Bộ Ngoại giao và trường đào tạo cán bộ ngoại giao các nước.

  • Đội ngũ giảng viên, chuyên gia
  • Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ, chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực đối ngoại và đội ngũ cán bộ tận tình, trách nhiệm, có năng lực và trình độ, Trung tâm FOSET sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để luôn là địa chỉ tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao không chỉ cho cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao mà còn cho các cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của các Bộ, Ban ngành, địa phương trong cả nước, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, từng bước nâng tầm nguồn nhân lực của Việt Nam tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế.
  • Sau các khóa đào tạo, các học viên sẽ nhận được Chứng chỉ do Học viện Ngoại giao cấp, một số chứng chỉ có thể quy đổi ra các tín chỉ tương đương, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn chung của Bộ Nội vụ.