Ban Giám đốc

10:02 22/05/2024

Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hội đồng trường về toàn bộ hoạt động của Học viện.
- Phó Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Ngoại giao.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 024.38357440
Email: phamlandung@dav.edu.vn
CC: htqt@dav.edu.vn
CV của Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung: Tiếng Việt, Tiếng Anh

TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Nghiên cứu và Trung tâm Thông tin Tư liệu.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao, Viện Biển Đông, Trung tâm Thông tin Tư liệu.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 024.38344540
Email: hungson@dav.edu.vn
CC: htqt@dav.edu.vn
CV của TS. Nguyễn Hùng Sơn : Tiếng Việt, Tiếng Anh

TS. Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại (Foset)
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 024.38344540
Email: nguyenthithin@dav.edu.vn
CV của TS. Nguyễn Thị Thìn : Tiếng Việt, Tiếng Anh

Cùng chuyên mục