Các văn bản pháp quy

17:19 30/09/2021

Danh mục văn bản pháp quy

Thông tư liên tịch 93-2006/BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 44-2007/BTC-BKHCN

Quyết định 1954-2009/QĐ-BNG

Quyết định 123-2010/QĐ-HVNG

Quyết định 154-2011/QĐ-HVNG

A. DANH MUC VAN BAN 2019-2020

A1. Luat KHCN 2013 tieng Viet

A2. Luat Chuyen giao cong nghe

A3. Nghị định số 08.2014.NĐ-CP ngày 27-01-2014

A4.Nghị định số 76-2018-NĐ-CP Quy định chi tiết LCGCN

A5. Quyết định số 418-QĐ-TTg ngày 11.04.2012

A6. Quyết định 1318-QĐ-BKHCN ngày 05-6-2015

A7. Nghị định số 11.2014.NĐ-CP ngày 18-02-2014

A8. Nghị định số 93.2014.NĐ-CP ngày 17.10.2014

A9. Nghị định số 23.2014.NĐ-CP ngày 03-4-2014

A10. Nghị định số 40.2014.NĐ-CP ngày 12.5.2014

A11. Nghị định số 87.2014.NĐ-CP ngày 22.9.2014

A12. Nghị định số 78.2014.NĐ-CP ngày 30-7-2014

A18. Thông tư_05.2014.TT.BKHCN

A19. Thông tư số 08.2017.TT-BKHCN ngày 26.6.2017

A20. Thong tu Số 11.2014TT-BKHCN

A21. Thông tư số 14-2014-TT-BKHCN ngày 11.6.2014

A22. Quyết định số 26.2017.QĐ-TTg ngày 14.03.2017

A23. Quyết định số 07.2019.QĐ-TTg ngày 15.02.2019

A25. Quyet dinh 2113-QĐ-BNG 2018

A25. Quyết định số 1996-QĐ-BNG ngày 06.07.2009

A25. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Bộ Ngoại giao

A26. Quy chế tạm thời về tăng cường dân chủ 3034-2009-QĐ-BNG

A27. QUY CHE QLKHCN BO. Bo sung

A27. Quyết định 123-2010-QĐ-HVNG

A28. Quyết định số 154.QĐ-HVNG ngày 10.05.2011

A29. Thong tu 55-2015-TTLT-BTC-BKHCN

A30. Thông tư liên tịch số 27.2015.TTLT-BTC-BKHCN

A31. Thông tư số 79.2018.TT-BTC biên soạn giáo trình chương trình

A32. Quy trình QLKH của Bộ Ngoại giao TCVN ISO 9001-2008

A33. 1. Quy trinh to chuc HNHT quoc te tai VN do HVNG chu tri

A33. 2. QUY TRÌNH HỘI THẢO

A34. Quy trình biên soạn và thẩm định giáo trình

A35. Bảng danh mục các thủ tục HC&TC KHCN

Cùng chuyên mục