Danh mục các đề tài nghiên cứu

21:05 26/09/2021

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI KH&CN

Học viện Ngoại giao chủ trì từ năm 2000-2020

 

BẢNG DANH MỤC ĐỀ TÀI

DO HỌC VIỆN NGOẠI GIAO CHỦ TRÌ TỪ NĂM 2000-2020

——–*****——–

NĂM THỰC HIỆN: 2000

 1. Đề tài­ cấp Bộ: “Tác động của tôn giáo đối với quan hệ quốc tế trên thế giới hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Dương Huân. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 2. Đề tài cấp Bộ: “Quan hệ quốc tế hiện đại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Luân. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 3. Đề tài cấp cơ sở: “Quan hệ Nga - Mỹ - Tây Âu sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Vạn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 4. Đề tài cấp cơ sở: “Liên minh an ninh Mỹ với Tây Âu và Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Linh Lan. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 5. Đề tài cấp cơ sở: “Quan hệ kinh tế của các nước trong khối EU với các nước Đông Nam Á và Việt Nam trong thập kỷ 80 - 90”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Như Hoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Hệ thống chính trị Cộng hòa Inđônêxia”. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Miên. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 7. Đề tài cấp cơ sở:  “Quan hệ Trung - Nhật từ thập kỷ 90 đến nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Cao Phong. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 8. Đề tài cấp cơ sở: “Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và sự hội nhập của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thanh Sơn và Nguyễn Phương Bình. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 9. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Hồng Hải. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 10. Đề tài cấp cơ sở: “Hợp tác an ninh đa phương trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và triển vọng”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Anh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế

NĂM THỰC HIỆN: 2001

 1. Đề tài cấp cơ sở: “Tương tác giữa các yếu tố dân tộc và quốc tế trong quá trình hiện đại hóa ở Đông Á”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Luân. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 2. Đề tài cấp cơ sở: “Xung đột sắc tộc ở Châu Âu sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Ngọc Bích. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 3. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách của Mỹ đối với Bán đảo Triều Tiên thời kỳ sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Linh Lan. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 4. Đề tài cấp cơ sở: “Trừng phạt kinh tế trong chính sách đối ngoại của Mỹ”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thái Yên Hương. Đơn vị chủ trì đề tài:   Học viện Quan hệ Quốc tế
 5. Đề tài cấp cơ sở: “Cải cách kinh tế ở Nga từ đầu những năm 90 đến nay”. Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Vạn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách an ninh của Úc đối với khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Phương Bình. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 7. Đề tài cấp cơ sở: “Quan hệ Việt Nam – Lào khi bước vào thập kỷ đầu thế kỷ XXI”. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Thụ. Đơn vị chủ trì đề tài:       Học viện Quan hệ Quốc tế
 8. Đề tài cấp cơ sở: “Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Dương Huân. Đơn vị chủ trì đề tài:     Học viện Quan hệ Quốc tế

 

NĂM THỰC HIỆN: 2002

 1. Đề tài nhánh 3: “Khái niệm, bối cảnh hình thành, nguồn gốc và quá trình phát triển” thuộc Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngoại giao – Những nội dung cơ bản”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Dương Huân. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 2. Đề tài nhánh 4: “Bối cảnh gia đời, nguồn gốc và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngoại giao” thuộc Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngoại giao – Những nội dung cơ bản”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Dương Huân.  Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế ;
 3. Đề tài cấp Bộ: “Con đường thứ ba: Thực trạng và triển vọng”.Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Luân và Trần Đức Mậu. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế;
 4. Đề tài cấp cơ sở: “Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Vạn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 5. Đề tài cấp cơ sở: “Chiến lược an ninh của Mỹ những năm đầu thế kỷ XXI”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Linh Lan. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Triển vọng kinh tế Nhật Bản và tác động của nó đến sự phát triển kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thập niên đầu thế kỷ XXI”. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Lịch. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 7. Đề tài cấp cơ sở: “Triển vọng quan hệ Nhật - Mỹ trong những năm đầu thế kỷ 21”. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thu Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 8. Đề tài cấp cơ sở: “Ngoại giao phòng ngừa ở Đông Nam Á”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phương Bình. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 9. Đề tài cấp cơ sở: “Học thuyết “Ba đại diện” và tác động của nó đối với tình hình đối nội, đối ngoại của Trung Quốc trong khoảng 10 năm tới”. Chủ nhiệm đề tài: Dương Danh Dy. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 10. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách đối ngoại của Pháp dưới nền Cộng hòa thứ V”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Văn Quảng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 11. Đề tài cấp cơ sở: “Động lực phát triển kinh tế Mỹ trong thập kỷ 1990”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Linh Lan. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế
 12. Đề tài cấp cơ sở: “Tiếp cận địa chính trị quan hệ quốc tế - Một số nét mới sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: Doãn Mai Linh. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế

 

NĂM THỰC HIỆN: 2003

 1. Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Trung Quốc Đại hội 16. Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Quang Thanh và Phạm Cao Phong. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 2. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách đối ngoại và an ninh chung của Liên minh Châu Âu. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lý Văn Bình và Trịnh Duy Khang. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 3. Đề tài cấp cơ sở: “Những xu hướng chạy đua vũ trang thời kỳ sau chiến tranh lạnh và tác động đến quan hệ quốc tế.  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Ngọc Uyển. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 4. Đề tài cấp cơ sở: “Vấn đề can thiệp nhân đạo trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 5. Đề tài cấp cơ sở: “Những nhân tố nội bộ tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Linh Lan. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Vai trò của các thể chế đa phương đối với trật tự an ninh khu vực Đông Á sau chiến tranh lạnh. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Quốc Thanh. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 7. Đề tài cấp cơ sở: “Quan hệ Nga - ASEAN kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh đến nay. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Miên.Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 8. Đề tài cấp cơ sở: “Các vấn đề an ninh phi truyền thống ở Đông Nam Á: Tác động đối với ASEAN và Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế
 9. Đề tài cấp cơ sở: “Mở rộng Liên minh Châu Âu và tác động của nó đến trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh. Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Duy Khang. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế
 10. Đề tài cấp cơ sở: “Ngoại giao kênh 2 ở Châu Á - Thái Bình Dương. Chủ nhiệm đề tài: Luận Thùy Dương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế

 

NĂM THỰC HIỆN: 2004

 1. Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Trật tự thế giới sau cuộc chiến của Mỹ ở Irac (3/2003) và tác động tới quan hệ quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Quang Thanh. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 2. Đề tài cấp Bộ: “Nội dung và thực chất khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Vũ Tùng. Đơn vị chủ trì đề tài:  Học viện Quan hệ Quốc tế;
 3. Đề tài cấp cơ sở: “Phát triển kinh tế Trung Quốc và tác động đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Anh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 4. Đề tài cấp cơ sở: “Chiến lược an ninh Đông Á - Thái Bình Dương của Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Linh Lan. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 5. Đề tài cấp cơ sở: “Cách thức Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để hỗ trợ chiến lược an ninh - đối ngoại kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Uyển. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Các tổ chức phi chính phủ trong hoạt động đối ngoại Mỹ”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 7. Đề tài cấp cơ sở: “Chính quyền Trung Đông của chính quyền George W. Bush”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Minh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 8. Đề tài cấp cơ sở: “Thể chế chính trị Trung Quốc đương đại”. Chủ nhiệm đề tài: Quách Quang Hồng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế;
 9. Đề tài cấp cơ sở: “Ảnh hưởng và hệ quả của chủ nghĩa hiện thực trong chính sách đối ngoại của Mỹ”. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Sơn Hải. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế;
 10. Đề tài cấp cơ sở: “Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài đến quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Tuấn Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế. Học viện Quan hệ quốc tế;
 11. Đề tài cấp cơ sở: “Lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế”. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Luân. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế.

NĂM THỰC HIỆN: 2005

 1. Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Cộng đồng Đông Á: Quá trình hình thành và triển vọng”. Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Quang Thanh. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 2. Đề tài cấp Bộ: “Quan hệ an ninh giữa các nước lớn ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh. Chủ nhiệm đề tài: Luận Thuỳ Dương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 3. Đề tài cấp Bộ: “Khuôn khổ quan hệ đối tác của Việt Nam: Thực trạng và triển vọng. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Vũ Tùng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 4. Đề tài cấp Bộ: “Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quốc Lộc. Đơn vị chủ trì đề tài:Học viện Quan hệ Quốc tế;
 5. Đề tài cấp Bộ: “Châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Minh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 6. Đề tài cấp Bộ: “Ảnh hưởng của nhân tố văn hóa tới chính sách đối ngoại Mỹ. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 7. Đề tài cấp Bộ: “Đánh giá tiến trình APEC - Triển vọng và tác động đối với Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn.  Đơn vị chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu APEC. Học viện Quan hệ Quốc tế;
 8. Đề tài cấp Bộ: “An ninh kinh tế quốc tế và tác động của nó tới cục diện thế giới. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 9. Đề tài cấp cơ sở: “Điều chỉnh cơ cấu bố phòng của Mỹ ở Đông Á - Thái Bình Dương và hệ lụy đối với an ninh khu vực sau sự kiện 11/9”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Đĩnh Tĩnh. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 10. Đề tài cấp cơ sở: “Cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ, Nga và Trung Quốc ở Trung Á sau sự kiện 11/9”. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Bình. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 11. Đề tài cấp cơ sở: “Chiến lược Châu Á của Trung Quốc”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Quách Quang Hồng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 12. Đề tài cấp cơ sở: “Chiến lược ngăn chặn phổ biến hạt nhân của Mỹ sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Ngọc Uyển. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 13. Đề tài cấp cơ sở: “Các vấn đề an ninh Biển ở Đông Nam Á đầu thế kỷ XXI”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Nam Dương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 14. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sau sự kiện 11/9”. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thanh Dũng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế;
 15. Đề tài cấp cơ sở: “Nhân quyền trong chính sách của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”. Chủ nhiệm đề tài: Tạ Minh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế;
 16. Đề tài cấp cơ sở: “Những thay đổi trong chiến lược an ninh của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á (1996 - nay)”. Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thị Hiền Lương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ quốc tế;

NĂM THỰC HIỆN: 2006

 1. Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Quan hệ Trung - Mỹ giai đoạn 2006 - 2010: Triển vọng và tác động”. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Anh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 2. Đề tài cấp Bộ: “Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vay, cấm vận, cô lập từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990”. Chủ nhiệm đề tài:       TS. Nguyễn Vũ Tùng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 3. Đề tài cấp Bộ: “Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật của một số nước và cộng đồng khu vực chủ yếu trong quá trình hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quốc Lộc. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 4. Đề tài cấp Bộ: “Vị thế Việt Nam trong địa chính trị khu vực và thế giới đầu thế kỷ XXI”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thế Hiệp. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 5. Đề tài cấp Bộ: “Pháp ngữ và quan hệ với Việt Nam từ năm 1986 đến nay”. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Sanh Châu. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Dân chủ hóa ở Đông Nam Á và tác động đối với ASEAN”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thuỳ Dương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 7. Đề tài cấp cơ sở: “Một số vấn đề toàn cầu trong chính sách đối ngoại Mỹ trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thái Yên Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 8. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách ngoại giao láng giềng thân thiện của Trung Quốc sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Quách Quang Hồng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 9. Đề tài cấp cơ sở: “Xu hướng tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đông Á - Cơ hội và giải pháp cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Tường Vân. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 10. Đề tài cấp cơ sở: “Vai trò của vùng Duyên hải Trung Quốc trong quan hệ hợp tác Trung Quốc và khu vực Đông Á”. Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thị Hiền Lương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế

NĂM THỰC HIỆN: 2007

 1. Đề tài cấp Bộ: “Các thách thức an ninh phi truyền thống ở Đông Nam Á và tác động đến Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Chiến. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 2. Đề tài cấp Bộ: “Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ khi bình thường hóa đến nay: Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm”. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Anh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 3. Đề tài cấp Bộ: “Chính sách đối ngoại của Singapore và tác động đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Dương Văn Quảng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 4. Đề tài cấp Bộ: “Xu thế và đặc điểm của tình hình thế giới, phong trào cộng sản và cánh tả quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam đến 2020”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Dương Văn Quảng. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 5. Đề tài cấp Bộ: “Thúc đẩy đàm phán biện pháp thương mại trong các Điều ước quốc tế đa phương về môi trường”.  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Lan Dung. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Tác động của yếu tố văn hóa tới việc mở rộng quyền lực của Mỹ trên thế giới”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quan hệ Quốc tế;

NĂM THỰC HIỆN: 2008

 1. Đề tài cấp Bộ: “Quan hệ giữa các nước lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đến 2020 và tác động tới Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Một trục hai cánh: Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đình Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 3. Đề tài cấp Bộ: “Sự phát triển của các liên kết khu vực ở Đông Á - Thái Bình Dương đến 2020 và sự tham gia của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ: “Xây dựng cơ chế nhân quyền ở ASEAN và chính sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng, Giám đốc Học viện Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 5. Đề tài cấp Bộ: “Các phát triển mới về lý luận trong nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Vũ Tùng, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 6. Đề tài cấp Cơ sở: “Vai trò ngoại giao đa phương trong chính sách đối ngoại Việt Nam đến năm 2020”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 7. Đề tài cấp Cơ sở: “Một số vấn đề pháp lý về sửa đổi Hiệp định chống bán phá giá của WTO: Liên hệ với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Lan Dung, Trưởng Khoa Luật Quốc tế. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 8. Đề tài cấp Cơ sở: “Các định chế Bretton Woods và tác động đối với nền kinh tế thế giới”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.

NĂM THỰC HIỆN: 2009

 1. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông: “Tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Lịch sử, thực trạng và xu thế”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam: “Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đoàn Kết, Phó Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài:  Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao Việt Nam.
 3. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN: “Tác động của Hiến chương ASEAN và định hướng quá trình triển khai”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN: “Đặc điểm và chiều hướng phát triển của kiến trúc an ninh khu vực Đông Á - Thái Bình Dương”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 5. Đề tài cấp Bộ: “Tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và hướng khắc phục”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.
 6. Đề tài cấp Bộ: “Chung sống với các nước láng giềng lớn hơn: Từ lý thuyết đến thực tiễn”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Vũ Tùng, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 7. Đề tài cấp Bộ: “Tăng cường hoạt động công chúng (PR) trong lĩnh vực văn hóa đối ngoại của Bộ Ngoại giao thời kỳ hội nhập”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Bình, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại.
 8. Đề án: “Xây dựng các văn bản về quản lý và triển khai các hoạt động khoa học của Bộ Ngoại giao”. Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thế Dũng và Trần Thị Vân Hải. Đơn vị chủ trì đề tài: Phòng Quản lý Khoa học.
 9. Đề tài cấp cơ sở: “Vai trò của văn hóa trong việc thực hiện chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Sau Đại học.
 10. Đề tài cấp cơ sở:  “Vấn đề ly khai nhìn từ góc độ luật pháp và thực tiễn quốc tế”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Lan Dung, Trưởng Khoa Luật Quốc tế. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 11. Đề tài cấp cơ sở: “Hệ quả xã hội của những cải cách ở Liên bang Nga và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Vạn, Học viện Ngoại giao
 12. Đề tài cấp cơ sở: “Thái Lan và các vấn đề đương đại”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình. Đơn vị chủ trì đề tài: Phòng Quản lý Khoa học.

NĂM THỰC HIỆN: 2010

 1. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam: “Lịch sử ngoại giao Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: 1954 - 1975”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam: “Một số vấn đề nghiên cứu thêm trong Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn trước đổi mới 1975 - 1986”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng, Giám đốc Học viện Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 3. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông: Chính sách của Trung Quốc đối với các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông: Đánh giá và dự báo xu thế đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy Phó Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông: “Các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế và khả năng áp dụng đối với các tranh chấp tại Biển Đông”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Giảng viên. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 5. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về ASEAN: “Quan hệ ASEAN - Trung Quốc và các cơ chế hợp tác có liên quan”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị và An ninh. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 6. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về ASEAN: “Xây dựng một văn kiện nhân quyền chung của ASEAN: Các nguyên tắc chỉ đạo và đề xuất dự thảo”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng, Giám đốc Học viện Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 7. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về Mỹ: “Chính sách an ninh đối với Châu Á của chính quyền Obama”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 8. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về Mỹ: Quan hệ Mỹ - Trung: “30 năm hợp tác cạnh tranh và triển vọng đến năm 2020”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương, Trưởng Khoa, Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Đào tạo Sau Đại học.
 9. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ về Luật pháp và Tổ chức Quốc tế: “Giải quyết tranh chấp trong WTO: Kinh nghiệm một số nước đang phát triển và đề xuất chuẩn bị cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Lan Dung, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 10. Đề tài cấp Bộ: “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc: Những vấn đề liên quan đến hợp tác “Một trục hai cánh” Biển Đông”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Quách Quang Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 11. Đề tài cấp Bộ: “Lợi ích của các thành viên ASEAN chủ chốt trong tham gia ASEAN; Xu hướng điểu chỉnh chính sách của họ trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ”. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 12. Đề tài cấp Bộ: “Vấn đề Biển Đông trong các Hội nghị ASEAN”. Chủ nhiệm đề tài: Trần Trường Thủy Phó Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao..
 13. Đề tài cấp Bộ: “Xu hướng phát triển và cấu trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sau 2010 và định hướng chiến lược của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị và An ninh. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 14. Đề tài cấp cơ sở: “Chính sách kinh tế mới (NEP) và tác động của nó đến xã hội Malaysia”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ và PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.
 15. Đề tài cấp cơ sở: “Giao thoa văn hóa và vấn đề xây dựng chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Bình, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại
 16. Đề tài cấp cơ sở: “Tôn giáo trong chính trị quốc tế hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thanh Hải. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 17. Đề tài cấp cơ sở: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông trong công tác quản lý khoa học của Bộ Ngoại giao”. Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Vân Hải. Đơn vị chủ trì đề tài: Phòng Quản lý Khoa học.

NĂM THỰC HIỆN: 2011

 1. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam: “Một số vấn đề nghiên cứu thêm về Lịch sử Ngoại giao Việt Nam từ năm 1986 - nay”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam: “Tư duy đối ngoại Việt Nam giai đoạn 1945 - 2011”. Chủ nhiệm đề tài: Chu Văn Chúc. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 3. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông: “Vấn đề Biển Đông trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về ASEAN: “Chính sách của các nước lớn đối với ASEAN và các thể chế khu vực liên quan (2009-2011)”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương Viện, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị và An ninh. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 5. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về ASEAN: “Chính sách của các nước Đông Nam Á đối với ASEAN thời kỳ hậu Hiến chương ASEAN”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 6. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về Mỹ: “Tôn giáo và việc vận dụng tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương, Phó Giám đốc HVNG.
 7. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Cục diện kinh tế thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam: “Cục diện kinh tế thế giới và các xu hướng phát triển đến 2020”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Minh Thu, Giám đốc Trung tâm Hội nhập và Phát triển. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 8. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Cục diện kinh tế thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam: “Quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam: Thực trạng và triển vọng đến 2020”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch, Trưởng Khoa.  Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.
 9. Đề tài cấp Bộ: “Ứng dụng truyền thông đại chúng và văn hóa đại chúng cho Ngoại giao văn hóa: Một số thực tiễn quốc tế và bài học tham khảo đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thái Việt, giảng viên. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn Hóa Đối ngoại.
 10. Đề tài cấp cơ sở: “Quá trình giải quyết vấn đề Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo (CPC)”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao.
 11. Đề tài cấp cơ sở: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong truyền thông quốc tế, phục vụ thông tin đối ngoại của nước ta”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Bình, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại.
 12. Đề tài cấp cơ sở: “Sự phát triển trong lý thuyết nghiên cứu Quan hệ quốc tế”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.
 13. Đề tài cấp cơ sở: “Đặc điểm của nền Chính trị quốc tế đương đại”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.
 14. Đề tài cấp cơ sở: “Những xu thế đầu tư trực tiếp nước ngoài và chiến lược thu hút - thúc đẩy đầu tư nước ngoài đến năm 2020”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiên Phong, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.
 15. Đề tài cấp cơ sở: “Những vấn đề phi thương mại trong thương mại quốc tế”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ, Đại sứ Việt Nam tại Hungary và PGS.TS Nguyễn Văn Lịch, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.

NĂM THỰC HIỆN: 2012

 1. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu về Mỹ: “Quan hệ kinh tế Việt - Mỹ đến năm 2020: Những thuận lợi, thách thức và các biện pháp thúc đẩy”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.
 2. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ về Luật pháp và Tổ chức quốc tế: “Các vụ kiện đầu tiên mà Việt Nam tham gia tại WTO: Một số khía cạnh pháp lý và thực tiễn - Bài học kinh nghiệm”. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Phạm Lan Dung, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế. Luật Quốc tế.
 3. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Cục diện kinh tế thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam: “Một số tập hợp lực lượng kinh tế trên thế giới: Hiện trạng, xu hướng và tác động đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Minh Thu. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Hội nhập quốc tế để triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XI của Đảng (Báo cáo tổng quan chương trình): “Đánh giá quá trình Hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 5. Đề tài cấp Bộ: “Hợp tác, hội nhập tài chính, tiền tệ trong khuôn khổ Đông Á - ASEAN+3: Thực trạng, triển vọng và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Nguyễn Tiên Phong, Phó Chánh Văn Phòng. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Vai trò của Liên minh Châu Âu trong Quan hệ Quốc tế 10 năm đầu của thế kỷ 21 (2000 - 2010) và triển vọng”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu.
 7. Đề tài cấp cơ sở: “Phương pháp dạy Nghe tin Tiếng Anh chuyên ngành”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Kiều Thị Thu Hương, Khoa Tiếng Anh. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Tiếng Anh

NĂM THỰC HIỆN: 2013

 1. Đề tài cấp Bộ: “Đánh giá về Trung Quốc sau Đại hội 18 và định hướng chính sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Truyền thông quốc tế: Lý thuyết, thực tiễn và định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam đến 2020”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hồng Nam. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại.
 3. Đề tài cấp Bộ: “Án lệ trong thực tiễn xét xử của các cơ quan tài phán quốc tế: Bài học áp dụng cho xử lý tranh chấp ở Biển Đông”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 4. Đề tài cấp Bộ: “Hợp tác quốc tế về an ninh, phát triển ở Biển Đông: Thực trạng, triển vọng và chính sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 5. Đề tài cấp Bộ: “Biến đổi khí hậu: Các tác động đối với an ninh, phát triển của Việt Nam và kiến nghị chính sách trên phương diện ngoại giao”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Đình Tĩnh, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 6. Đề tài cấp cơ sở: “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ đối ngoại: Giải pháp nâng cao kỹ năng nghe hiểu Tiếng Anh trong quan hệ quốc tế”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Kiều Thị Thu Hương. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Tiếng Anh.
 7. Đề tài cấp cơ sở: “Cuộc khủng hoảng nợ công tại Châu Âu: Bài học cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Hoàng Linh, Phó Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.

NĂM THỰC HIỆN: 2014

 1. Đề tài cấp Bộ: “Xu hướng phát triển sức mạnh tổng hợp và chính sách đối với Châu Á - Thái Bình Dương của Ấn Độ đến 2030”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Chính trị - An ninh. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Xu hướng phát triển và chiến lược đối ngoại của Nhật Bản đến 2030”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao.
 3. Đề tài cấp Bộ: “Xu hướng chính sách đối với Mỹ của ban lãnh đạo mới Trung Quốc và tác động tới an ninh khu vực và Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương, Phó Giám đốc, Học viện Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ: “Các lập luận pháp lý Trung Quốc sử dụng để biện hộ cho yêu sách “Đường lưỡi bò” và đối sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 5. Đề tài cấp Bộ: “Một số tình huống tranh chấp trên biển Đông từ 2009 đến nay: Các khía cạnh pháp lý và khả năng áp dụng cơ chế tài phán quốc tế”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Lan Dung, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 6. Đề tài cấp Bộ: “Quản lý khủng hoảng: Xác định các nguy cơ khủng hoảng trong công tác ngoại giao”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại. Đơn vị chủ trì đề tài: Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại.
 7. Đề tài cấp Bộ: “Các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi trội tại các diễn đàn đa phương đến 2030 và đối sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương, Phó Viện Trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 8. Đề tài cấp Bộ: “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Tiến trình đàm phán, mục đích của các nước và tác động tới Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế.

NĂM THỰC HIỆN: 2015

 1. Đề tài cấp Bộ: “Chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc và tác động tới tranh chấp Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Anh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu thế kỷ 21: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 3. Đề tài cấp Bộ: “Các vấn đề an ninh phi truyền thống ở châu Á - Thái Bình Dương và tác động tới quan hệ quốc tế ở khu vực đến năm 2025. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương. Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ: “Xu hướng chính sách đối ngoại In-đô-nê-xi-a đến 2020. Chủ nhiệm đề tài: TS. Khổng Thị Bình, Giám đốc trung tâm An ninh Phát triển. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 5. Đề tài cấp Bộ: ‘Quy tắc ứng xử trên biển: Kinh nghiệm trên thế giới và bài học cho tiến trình xây dựng COC ở Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 6. Đề tài cấp Bộ: “Mạng xã hội và mối quan hệ giữa chính phủ với người dân: Thực tiễn một số nước và bài học tham khảo cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Lý Thị Hải Yến. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.
 7. Đề tài cấp Bộ: “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Mô hình của các nền kinh tế chuyển đổi trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh, Phó Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Quốc tế.
 8. Đề tài cấp Cơ sở: “Đánh giá năng lực đọc tiếng Anh quan hệ quốc tế của cán bộ Bộ Ngoại giao: Kiến nghị định hướng giải pháp. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Kiều Thị Thu Hương và ThS. Hoàng Văn Hanh. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Tiếng Anh.

NĂM THỰC HIỆN: 2016

 1. Đề tài cấp Bộ: “Sự dịch chuyển trong quan hệ giữa các nước lớn tại châu Á - Thái Bình Dương sau khủng hoảng kinh tế - tài chính năm 2008. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải, Trưởng khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “An ninh biển trong các thể chế đa phương tại châu Á - Thái Bình Dương. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 3. Đề tài cấp Bộ: “Các xu thế phát triển trong APEC đến năm 2030 và sự tham gia hội nhập của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Luận Thùy Dương, Học viện Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ: “Các xu thế phát triển trong APEC đến năm 2030 và sự tham gia hội nhập của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, Viện trưởng Viện Biển Đông. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 5. Đề tài cấp Bộ: “Các vấn đề pháp lý và thực tiễn phục vụ công tác phân định biển và hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ Các vấn đề pháp lý và thực tiễn phục vụ công tác phân định biển và hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Lan Dung, Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.
 6. Đề tài cấp Bộ: “Đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích biển đảo của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế: Phương hướng, ưu tiên và bộ lập luận. Chủ nhiệm đề tài: Trần Trường Thủy, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 7. Đề tài cấp Bộ: Cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay: Xu hướng, nguyên nhân, tác động và giải pháp. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế.

NĂM THỰC HIỆN: 2017

 1. Đề tài cấp Bộ: “Hệ giá trị Mỹ và vị trí của hệ giá trị trong chính sách đối ngoại của Mỹ 5 năm tới. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Quan hệ Mỹ - Nga - Trung trong 5 năm tới, tác động và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Hải, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 3. Đề tài cấp Bộ: “Dự báo các xu hướng chính trị tại Campuchia sau bầu cử quốc hội 2018 và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 4. Đề tài cấp Bộ: “Xu hướng phát triển và chiến lược đối ngoại của Ấn Độ 5 năm tới, tác động và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Cẩm Tú, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài:  Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 5. Đề tài cấp Bộ: “Các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp: Luật pháp, thực tiễn quốc tế và các khả năng áp dụng ở Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 6. Đề tài cấp Bộ: “Vấn đề biển Đông trong ASEAN và định hướng phát huy vị thế của Việt Nam trong ASEAN để phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông trong 5 năm tới. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy Phó Viện trưởng Viện Biển Đông. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông..
 7. Đề tài cấp Bộ: “Quan hệ kinh tế giữa các tỉnh biên giới phía Bắc với các đối tác Trung Quốc: Thực trạng, cơ hội, thách thức và định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Tuấn Thanh. Đơn vị chủ trì đề tài:  Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao

NĂM THỰC HIỆN: 2018

 1. Đề tài cấp Bộ: “Nhân tố nội bộ trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Anh Tuấn. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Nhân tố nội bộ trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ 21 đến nay”.  Chủ nhiệm đề tài:  TS. Quách Quang Hồng. Đơn vị chủ trì đề tài:  Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 3. Đề tài cấp Bộ: “Nhận thức về sức mạnh quốc gia trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21: Cách tiếp cận văn hoá chính trị”. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Đinh Thị Hiền Lương. Đơn vị chủ trì đề tài:  Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 4. Đề tài cấp Bộ: “ASEAN đến 2027: Triển vọng phát triển và tác động đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Cẩm Tú, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 5. Đề tài cấp Bộ: “Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tuấn Việt, Trưởng khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.
 6. Đề tài cấp Bộ: “Chính sách Biển Đông của các nước Đông Nam Á và đề xuất chính sách đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Anh Tuấn, Tập sự Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 7. Đề tài cấp Bộ: “Truyền thông trong quan hệ quốc tế và ứng dụng truyền thông để PR chính phủ. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lý Thị Hải Yến, Phó Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.
 8. Đề tài cấp Bộ: “Thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế khởi nghiệp: Kinh nghiệm từ các nước phát triển và ý nghĩa áp dụng thực tiễn cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Đặng Hoàng Linh, Phó Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài:  Khoa Kinh tế quốc tế.
 9. Đề tài cấp Bộ: “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước: Pháp luật và thực tiễn của các nước thành viên ASEAN. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Hải Yến, Phó Trưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật Quốc tế.   

NĂM THỰC HIỆN: 2019

 1. Đề tài cấp Bộ: “Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở: Tác động đối với khu vực và kiến nghị đối sách cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê ĐìnhTĩnh, Q.Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Cải cách thể chế chính trị của Trung Quốc thời Tập Cận Bình”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Quách Quang Hồng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 3. Đề tài cấp Bộ: “Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI): Sự hình thành, triển vọng phát triển và đối sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Tuấn Thanh. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 4. Đề tài cấp Bộ: “Hợp tác Mê Công - Lan Thương: Thực trạng, xu hướng và kiến nghị chính sách cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Minh Thu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Phát triển. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
 5. Đề tài cấp Bộ: “Tập hợp lực lượng ở Châu Á - Thái Bình Dương 5-10 năm tới: Tác động và định hướng chính sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc, Học viện Ngoại giao.
 6. Đề tài cấp Bộ: ‘Chiến lược thông tin, tuyên truyền của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông và kiến nghị chính sách cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thanh Hải, Tập sự Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông
 7. Đề tài cấp Bộ: “Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý luận, thực tiễn quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thuỷ,
  Phó Trưởng khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao
 8. Đề tài cấp Bộ: “Truyền thông nhà nước tại một số Bộ, ngành Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Tuấn Anh. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại.

NĂM THỰC HIỆN: 2020

 1. Đề tài cấp Bộ: “Ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên số: Lý luận và thực tiễn”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 2. Đề tài cấp Bộ: “Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung: Tình hình, xu hướng và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Lê Trung Kiên. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
 3. Đề tài cấp Bộ: “Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ: Lý luận và thực tiễn”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Minh Thảo. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao.
 4. Đề tài cấp Bộ: “An ninh biển trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Anh Tuấn, Phó Viện trưởng. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Biển Đông.
 5. Đề tài cấp Bộ:  “Pháp ngữ ở Châu Á - Thái Bình Dương: Thực trạng, triển vọng và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hoàng Như Thanh. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao.
 6. Đề tài cấp Bộ: “Chính sách và pháp luật về quyền con người của Liên minh châu Âu (EU) trong hoạt động đối ngoại và kiến nghị chính sách đối với Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Hải Yến, PhóTrưởng Khoa. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Luật quốc tế.
 7. Đề tài cấp Bộ: “Thu hút FDI trong bối cảnh Việt Nam đàm phán và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Đánh giá và lựa chọn chính sách”. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Tiên Phong, Phó Chánh Văn phòng. Đơn vị chủ trì đề tài: Văn phòng.
 8. Đề tài cấp Cơ sở: “Chính sách của chính quyền Trump đối với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Thị Hồng Tâm. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao.
 9. Đề tài cấp Cơ sở: “Bẫy nợ của Trung Quốc và đối sách của Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế quốc tế.
 10. Đề tài cấpCơ sở: “Truyền thông quảng bá thương hiệu quốc gia của Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Huyền Trang. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.