Danh mục các văn bản về Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11:41 17/04/2024

Các văn bản qui định và hướng dẫn về Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GDĐT và các cơ quan chức năng

05/02/2024

BGD&ĐT

01/2024/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

17/07/2023

BGD&ĐT

14/2023/TT-BGDĐT

Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học

26/06/2023

BGD&ĐT

13/2023/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

10/10/2022

BGD&ĐT

14/2022/TT-BGDĐT

Thông tư quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

18/01/2022

BGD&ĐT

02/2022/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

06/07/2022

BGD&ĐT

05/2022/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

18/01/2022

 

BGD&ĐT

02/2022/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

30/12/2021

 

BGD&ĐT

42/2021/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

23/06/2021

BGD&ĐT

17/2021/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

29/06/2020

BGD&ĐT

19/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

31-12-2019

Cục QLCL - BGD&ĐT

1669/QLCL-KĐCLGD

V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng

Văn bản đính kèm

31-12-2019Cục QLCL - BGD&ĐT1668/QLCL-KĐCLGD

V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục QLCL

Văn bản đính kèm

25-02-2019BGD&ĐT01/2019/TT-BGDĐTThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
06-06-2018Chính phủ86/2018/NĐ-CPNghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
20-04-2018Cục QLCL - BGD&ĐT769/QLCL-KĐCLGDV/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
20-04-2018Cục QLCL - BGD&ĐT766/QLCL-KĐCLGDV/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
28-02-2018BGD&ĐT06/2018/TT-BGDĐTThông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh Trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; Trình độ ĐH, ThS, TS
28-12-2017BGD&ĐT36/2017/TT/BGDĐTThông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10/10/2017BGD&ĐT 24/2017/TT/BGDĐTThông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
06-09-2017BGD&ĐT  22/2017/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Phụ lục

11-07-2017BGD&ĐT2329/QĐ-BGDĐTQuyết định Ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công
19-05-2017BGD&ĐT12/2017/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
28-04-2017BGD&ĐT10/2017/TT/BGDĐTThông tư Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
15-03-2017BGD&ĐT07/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Quy định

Phụ lục

23-02-2017BGD&ĐT118/KH-BGDĐTKế hoạch Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung câm sư phạm năm 2017
18-10-2016Thủ tướng1982/QĐ-TTgQuyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
08-09-2016Chính phủ73/2015/ NĐ-CPQuy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở GDĐH
28-06-2016Cục KTKĐCLGD1075/KTKĐCLGD-KĐĐHCông văn hướng dẫn tự đánh giá CTĐT
28-06-2016Cục KTKĐCLGD 1076/KTKĐCLGD-KĐĐHCông văn hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT
14-03-2016BGD&ĐT04/2016/TT-BGDĐTQuy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
16-04-2015BGD&ĐT07/2015/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
18-07-2014BGD&ĐT23/2014/TT-BGDĐTThông tư ban hành quy định về đào tạo CLC trình độ ĐH
21-05-2014BGD&ĐT19/VBHN-BGDĐTVăn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học)
05-05-2014BGD&ĐT2241/BGDĐT-KTKĐCLGDHướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014 (số đến 433)
04-03-2014BGD&ĐT06/VBHN-BGDĐTQuyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)
29-11-2013BGD&ĐT38/2013/TT-BGDĐTThông tư về ban hành quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
08-10-2013Cục NGCBQLGD7324/BGDĐT-NGCBQLGDCông văn về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (số đến 994)
27-05-2013Văn phòng Bộ GD&ĐT3516/BGDĐT-VPCông văn về Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013
23-05-2013Cục KTKĐCLGD527/KTKĐCLGD-KĐĐHCục KTKĐCLGDCông văn về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
14-05-2013BGD&ĐT18/2013/TT-BGDĐTThông tư về việc ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
09-05-2013Cục KTKĐCLGD462/KTKĐCLGD-KĐĐHCông văn về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
12-04-2013BGD&ĐT2435/BGDĐT-GDĐHCông văn về rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình
28-12-2012BGD&ĐT62/2012/TT-BGDĐTThông tư về ban hành quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
28-12-2012BGD&ĐT61/2012/TT-BGDĐTThông tư về ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
28-12-2012BGD&ĐT60/2012/TT-BGDĐTThông tư về ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
30-10-2012BGD&ĐT37/2012/TT-BGDĐTThông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
26-09-2012Chính phủ73/2012/NĐ-CPNghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
20-05-2010Cục NGCBQLGD2754/BGDĐT- NGCBQLGDCông văn về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
22-04-2010BGD&ĐT2196/BGDĐT-GDĐHCông văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành ĐT
30-03-2010BGD&ĐT1604 /BGDĐT-VPCông văn về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
07-05-2009BGD&ĐT09/2009/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Quy chế

05-08-2008BGD&ĐT46/2008/CT-BGDĐTChỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
28-07-2008BGD&ĐT42/2008/QĐ-BGDĐTBan hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
09-06-2008Cục KTKĐCLGD564/KTKĐCLGDCông văn về Ban hành hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN
06-06-2008Cục KTKĐCLGD 560/KTKĐCLGDCông văn về việc ban hành hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường ĐH
20-12-2007BGD&ĐT76/2007/QĐ-BGDĐTQuyết định về việc ban hành Quy định về quy trình và chu trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
01-11-2007BGD&ĐT65/2007/QĐ-BGDĐTQuyết định về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí)