[GIỚI THIỆU BÀI VIẾT] Hoạch định chiến lược đối ngoại vì mục tiêu phát triển, an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

08:00 17/09/2021

Hoạch định chiến lược ngày càng trở nên quan trọng đối với quản trị quốc gia, khu vực và toàn cầu trong bối cảnh yếu tố đầu vào, đầu ra và quy trình có nhiều thay đổi. Trong lĩnh vực đối ngoại, hoạch định chiến lược luôn được xem là đòi hỏi bắt buộc do có liên quan đến các lợi ích căn bản của đất nước, như bảo đảm an ninh, thúc đẩy phát triển và nâng cao vị thế quốc gia. Tương tự như yêu cầu về hoạch định chiến lược, hoạch định chiến lược đối ngoại cần có những điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh thế giới có nhiều bất định, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) đang tạo ra nhiều tác động sâu rộng, cạnh tranh nước lớn gia tăng.

TS. Lê Đình Tĩnh là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược - Học viện Ngoại giao

Xem thêm nội dung bài viết tại đây

Xuân Linh (gt)

Cùng chuyên mục