Kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ 2015

14:00 22/04/2015

  HỌC VIỆN NGOẠI GIAO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 2015                                           ——————- 
                 ————-

  Số: 85/QĐ-HVNG/HĐTSTS                         Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ
chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó bãi bỏ một số điều của Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-HVNG ngày 11/04/2012 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định về đào tạo tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế năm 2015 cho 08 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, Trưởng các đơn vị liên quan và các nghiên cứu sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi gửi:                                                                                                         

- Bộ Ngoại giao (để b/c);                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Bộ GD & ĐT (để b/c);                                                         GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2;                                                                           (Đã ký)

- Lưu: VP & Khoa ĐTSĐH.                                          TS. Đặng Đình Quý

Cùng chuyên mục