Trang thông tin về luận án tiến sĩ - NCS Đỗ Mai Lan

00:00 26/01/2024

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Đề tài: “Quan hệ Mỹ-Trung dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực mới (2017-nay)”

 

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Đỗ Mai Lan

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

 

         Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học quan tâm và nghiên cứu về quan hệ Mỹ-Trung, tuy nhiên nghiên cứu có hệ thống tập trung vào làm rõ thực trạng và đặc điểm của quan hệ Mỹ-Trung từ năm 2017 đến nay theo cách tiếp cận của chủ nghĩa hiện thực mới là chưa có. Ở Việt Nam, luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này.

           Trên cơ sở làm rõ các đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện thực mới, luận án đã cung cấp khung phân tích có hệ thống về quan hệ Mỹ-Trung dựa trên các nhân tố có tác động quyết định đến thực trạng và đặc điểm quan hệ Mỹ-Trung là cấu trúc của hệ thống quốc tế và sự tập trung, phân bổ quyền lực của Mỹ và Trung Quốc trong hệ thống quốc tế.

          Dựa trên khung phân tích được xây dựng, luận án đã khảo sát thực trạng và đặc điểm quan hệ Mỹ-Trung trong hai khung thời gian chủ đạo, từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời đến trước năm 2017 (để làm cơ sở) và từ năm 2017 đến nay (để tập trung phân tích). Từ đó, luận án đưa ra một số điểm mạnh và điểm còn hạn chế của chủ nghĩa hiện thực mới trong nghiên cứu quan hệ Mỹ-Trung trong giai đoạn hiện nay.

            Trên cơ sở vận dụng các luận điểm chính trong chủ nghĩa hiện thực mới và cơ sở triển vọng thực tiễn (sự vận động của cấu trúc hệ thống quốc tế và phân bổ quyền lực Mỹ và Trung Quốc trong hệ thống quốc tế), luận án đã đưa ra dự báo về triển vọng của quan hệ Mỹ-Trung đến năm 2030. Đồng thời, luận án đưa ra một số khuyến nghị mang tính gợi mở cho hoạt động đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu một số chuyên đề liên quan đến lý luận chính trị, lý luận quan hệ quốc tế như: lý thuyết quan hệ quốc tế, an ninh châu Á-Thái Bình Dương, chuyên đề nghiên cứu Mỹ, chuyên đề nghiên cứu Trung Quốc… Ở mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai.

 

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: “US-China relations through the lens of neorealism (the period from 2017 till now)”

 

Major: International relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Do Mai Lan

Advisor: Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

 

FINDINGS OF THE DISSERTATION

 

       Existing literature worldwide and in Vietnam has focused on the US-China relations, but the author of the dissertation notes a lack of direct study on this topic from a neorealism perspective from 2017 to the present. This dissertation could be the initial comprehensive investigation conducted in Vietnam.

 

        The dissertation offers an analytical framework for US-China relations based on the core characteristics of neorealism. It focuses on the international system's structure and the distribution of power between the US and China.

 

       The dissertation examined the status and characteristics of US-China relations in two specific time periods: (i) from the establishment of the People's Republic of China until 2017, and (ii) from 2017 to the present. Based on these facts, the author has elucidated various advantages and constraints of neorealism in examining US-China relations in the contemporary era.

 

        The dissertation has used neorealism to predict the future of US-China relations until 2030 by analyzing key factors like the future international relations system and shifts in power distribution between the two countries in the global arena. Moreover, the dissertation has provided recommendations for Vietnam's foreign policies.

 

     The dissertation can serve as a reference for teaching and learning various subjects within political theory and international relations theory, including international relations of politics, the current international relations system, theories on international relations, and American studies. The dissertation's outcome can serve as a reference document for individuals involved in formulating or implementing Vietnam's future foreign policy decisions and strategies.

Cùng chuyên mục