Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của Học viện Ngoại giao

16:00 10/08/2023

Tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là học thuyết, tư tưởng cách mạng mà còn phải bảo vệ thành tựu và biểu hiện cụ thể của nền tảng tư tưởng đó trong thực tiễn đổi mới đất nước.

Nhắm được cốt lõi đó, Học viện Ngoại giao và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao luôn tích cực khai thác, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các sản phẩm truyền thông đến sinh viên Học viện với chủ đề về an ninh truyền thống, đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng thông qua các kênh thông tin chính thống của Học viện như Kênh thông tin Học viện Ngoại giao - DAV Official, Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao, nhóm Facebook các khóa sinh viên Học viện Ngoại giao, v.v…

Tăng cường xây dựng các chương trình bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức cho sinh viên Học viện về đường lối chính sách của Đảng theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin… Đồng thời, đẩy mạnh lồng ghép những bài học về bảo vệ nền tảng tư tưởng ngay trong các tiết học chính quy ở Học viện. Ngoài ra, mở lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng nhận biết và xử lý các quan điểm sai trái về chính quyền Việt Nam, tạo niềm tin cho đoàn viên thanh niên Học viện về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

BCH Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành trong việc tổ chức, khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi với nội dung bảo vệ và nâng cao nhận thức về tư tưởng của Đảng dành cho đoàn viên thanh niên như Hội thi “Ánh sáng soi đường”, “Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,...

Tạo điều kiện khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập tham gia và hoàn thành tốt các phong trào dành sinh viên Học viện, làm động lực cho các sinh viên khác tiếp nối lan tỏa các giá trị cao đẹp của đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên Học viện thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cùng lối sống lành mạnh, song song với công việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, hình thành tư duy chính trị nhạy bén, góp phần bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Bằng sự kiên trì, năng động và sáng tạo, BCH Đoàn Học viện đã nhận được nhiều kết quả tính cực trong công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng và Nhà nước:

Những tuyến bài, sản phẩm tuyên truyền tích cực về chủ đề bảo vệ nền tư tưởng của Đảng thông qua các kênh thông tin chính thống của Học viện, điển hình là Kênh thông tin Học viện Ngoại giao - DAV Official, không ngừng đổi mới sáng tạo, thu hút được một lượng lớn khán giả tương tác, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.

100% sinh viên Học viện hưởng ứng và hoàn thành tốt các chương trình học cùng lớp rèn luyện kỹ năng xử lý vấn đề liên quan đến những luồng thông tin chống phá nền tư tưởng của Đảng.

Hơn 80% đoàn viên thanh niên Học viện tích cực tham gia và hoàn thành tốt các cuộc thi do Đoàn - Hội phối hợp cùng các cơ quan Bộ, Ban, ngành tổ chức.

Cuối mỗi năm học, các cá nhân, tập thể tiêu biểu sẽ được tuyên dương khen thưởng dựa trên các tiêu chí về hoạt động phong trào thanh niên, tiếp tục thúc đẩy tinh thần thi đua, phát huy bản sắc “Năng động - Sáng tạo - Tầm nhìn” của sinh viên Học viện Ngoại giao.

100% sinh viên Học viện Ngoại giao sau khi tốt nghiệp đều trang bị được cho mình nền tảng kiến thức, kỹ năng vững chắc về chính trị, tự tin phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Cùng chuyên mục