ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

10:00 19/09/2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. THÔNG TIN CHUNG

1. TÊN TRƯỜNG, SỨ MỆNH, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VÀ ĐỊA CHỈ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tên trường:  HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Sứ mệnh: Học viện Ngoại giao với hơn 60 năm truyền thống phát triển vững vàng, là cơ sở hàng đầu trong cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

Toàn bộ Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện Ngoại giao tại đây

Đồng Anh

Cùng chuyên mục