ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

20:20 23/06/2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. THÔNG TIN CHUNG

1. TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Tên cơ sở đào tạo:  HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Sứ mệnh: Học viện Ngoại giao với hơn 60 năm truyền thống phát triển vững vàng, là cơ sở hàng đầu trong cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

Toàn bộ Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện Ngoại giao tại đây.

Cùng chuyên mục