NCS Trần Chí Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 10/05/2024

NCS Trần Chí Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 09/05/2024, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Trần Chí Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Quá trình Việt Nam đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu từ 2006 đến 2023”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đặng Đình Quý.

NCS Trần Chí Trung và giáo viên hướng dẫn

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về quá trình Việt Nam đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu từ 2006 đến 2023.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống về cơ sở lý luận về vấn đề chiều sâu trong quan hệ đối ngoại, từ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế, cho đến các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế - Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa Tự do và Chủ nghĩa Kiến tạo.

Luận án khảo sát một số thực tiễn quốc tế về đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hợp tác quốc tế và gây dựng quan hệ đối tác. 

Luận án đề xuất về khái niệm chiều sâu và cụ thể hóa khung tiếp cận đưa quan hệ đi vào chiều sâu, tập trung vào đan xen lợi ích; độ tin cậy; các cơ chế hợp tác. Đây là ba tiêu chí đánh giá chiều sâu, cũng là ba nhóm biện pháp chính để đưa quan hệ vào đi vào chiều sâu.

Luận án đã kiểm chứng khung tiếp cận vào quá trình triển khai quan hệ đối ngoại theo chiều sâu trên thực tiễn ở Việt Nam từ 2006 đến 2023 và qua một số trường hợp điển hình.

Luận án đưa ra những đề xuất dựa trên những phân tích bối cảnh mới của quốc tế và trong nước, những vấn đề mới để đưa quan hệ đối ngoại theo chiều sâu của Việt Nam thích ứng một cách hiệu quả nhất đến năm 2030.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến lý luận chính trị, lý luận quan hệ quốc tế, lý luận đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách về đối ngoại và ngoại giao Việt Nam.

NCS Trần Chí Trung, các thầy cô trong Hội đồng cấp học viện và Đại diện Cơ sở đào tạo

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Trần Chí Trung xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục