Thông báo v/v xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2023

10:00 06/10/2023

Căn cứ Công văn số 897-CV/TWHSV ngày 22/9/2023 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 407-CV/ĐTNK-BPT ngày 03/10/2023 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương;

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao thông báo quy định về tiêu chuẩn tiếp nhận hồ sơ xét chọn và giới thiệu đoàn viên trong Học viện như sau:

I. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt

1. Tiêu chuẩn xét chọn, giới thiệu

Tiêu chuẩn xét chọn căn cứ Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2019 - 2023 (sửa đổi, bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 201-QĐ/TWHSV ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị xét chọn

Các cá nhân, tập thể đề xuất xét chọn danh hiệu để trong túi đựng hồ sơ riêng, gồm:

- Công văn đề nghị của Ban Thư ký Hội Sinh viên hoặc Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và có ý kiến đồng ý của Ban Giám đốc Học viện;

- Bảng tổng hợp trích ngang thành tích cá nhân (theo mẫu 01 "Mẫu báo cáo Sinh viên 5 tốt" tại đường link Google Drive), tập thể (theo mẫu 02 "Mẫu báo cáo Sinh viên 5 tốt" tại đường link Google Drive), có xác nhận của Hội Sinh viên hoặc Đoàn Thanh niên Học viện, có xác nhận của Ban Giám đốc Học viện;

- Minh chứng các thành tích cá nhân (theo yêu cầu mẫu 03 "Mẫu báo cáo Sinh viên 5 tốt" tại đường link Google Drive), tập thể (theo yêu cầu mẫu 04 "Mẫu báo cáo Sinh viên 5 tốt" tại đường link Google Drive). Các nội dung minh chứng gửi kèm được công nhận thời gian tính từ 01/8/2022 đến 01/8/2023;

- Tổng hợp bản mềm thực hiện trên file Excel, trích ngang thành tích các cá nhân, các tập thể, ảnh chân dung các cá nhân đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” theo thư mục đặt tên theo cú pháp: TÊN - LỚP - HỒ SƠ XÉT DUYỆT SV5T và đăng tải lên địa chỉ: https://bit.ly/xetduyetSV5T.

II. Giải thưởng “Sao Tháng Giêng

1. Cơ cấu Giải thưởng

Mỗi trường Cao đẳng, Đại học, Học viện gửi tối đa 01 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, mỗi cá nhân chỉ được nhận Giải thưởng một lần duy nhất. Quy chế Giải thưởng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Hội Sinh viên Việt Nam: http://hoisinhvien.com.vn/.

2. Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng

Các cá nhân đề xuất xét chọn Giải thưởng để trong túi đựng hồ sơ riêng, bao gồm:

- Công văn đề nghị của Ban Thư ký Hội Sinh viên hoặc Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và có ý kiến đồng ý của Ban Giám đốc Học viện;

- Bảng tổng hợp trích ngang thành tích cá nhân (theo mẫu 05 "Mẫu báo cáo Sao Tháng Giêng" tại đường link Google Drive) có xác nhận của Hội Sinh viên hoặc Đoàn Thanh niên Học viện, có xác nhận của Ban Giám đốc Học viện;

- Minh chứng các thành tích cá nhân (theo yêu cầu tại mẫu 06, mẫu 07 "Mẫu báo cáo Sao Tháng Giêng" tại đường link Google Drive). Các nội dung minh chứng gửi kèm được công nhận thời gian tính từ 01/8/2022 đến 01/8/2023;

  - Tổng hợp bản mềm thực hiện trên file Excel, trích ngang thành tích cá nhân, ảnh chân dung các cá nhân đề nghị xét chọn Giải thưởng theo thư mục đặt tên theo cú pháp: TÊN - LỚP - HỒ SƠ XÉT DUYỆT SAO THÁNG GIÊNG và đăng tải lên địa chỉ: https://bit.ly/xetduyetSV5T

III. Thời gian gửi hồ sơ

Các cá nhân xét chọn vui lòng gửi hồ sơ bản cứng trước ngày 12/10/2023 tại địa chỉ: Văn phòng Đoàn, phòng A204, tòa A, Học viện Ngoại giao; gửi hồ sơ bản mềm theo đúng hướng dẫn tại địa chỉ: https://bit.ly/xetduyetSV5T. Sau thời hạn trên BCH Đoàn Học viện sẽ không tiếp nhận hồ sơ xét chọn Danh hiệu và Giải thưởng.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao

Cùng chuyên mục