Trang thông tin về luận án tiến sĩ - nghiên cứu sinh Dương Thùy Linh

00:00 29/02/2024

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Đề tài: “Chính sách của Mỹ về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên giai đoạn 2009-2020”

 

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Dương Thùy Linh

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: GS.TS. Trần Thị Vinh

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: PGS.TS. Lê Đình Tĩnh

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

 

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong giai đoạn 2009 - 2020 nhưng là những nghiên cứu đơn lẻ với phạm vi về thời gian tương đối ngắn, chưa đặt trong tổng thể để thấy được những điều chỉnh chính sách của Mỹ trong từng thời điểm và nguyên nhân của những điều chỉnh đó. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu mang tính hệ thống, toàn diện, cập nhật với những luận giải về bản chất chính sách và những điều chỉnh trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong giai đoạn 2009 - 2020.

Trên cơ sở tiếp cận các luận điểm của các lý thuyết quan hệ quốc tế chủ đạo, luận án đã xác định các nhân tố tác động đến chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên giai đoạn 2009 - 2020 trên bốn cấp độ: toàn cầu, khu vực, quốc gia và cá nhân. Các nhân tố này đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải sự điều chỉnh chính sách của Mỹ trong từng thời điểm của mỗi chính quyền Tổng thống cũng như giữa hai chính quyền Barack Obama và Donald Trump.

Luận án đã phân tích, làm rõ nội dung và quá trình triển khai chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên dưới hai chính quyền Tổng thống Obama và Trump từ mục tiêu, cách tiếp cận, các công cụ và các hướng triển khai chính sách trên thực tế, từ đó đưa ra những so sánh về chính sách của hai chính quyền.

Dựa vào mức độ đạt được mục tiêu và đảm bảo các lợi ích của Mỹ, luận án đưa ra đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu trong chính sách của Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên giai đoạn 2009 – 2020 cũng như các tác động của nó. Với các biến số được xác định trên tất cả các cấp độ, luận án đưa ra dự báo về chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên đến năm 2030 và một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu về chính sách đối ngoại Mỹ, vấn đề chống phổ biến vũ khí hạt nhân, vấn đề hạt nhân Triều Tiên, an ninh Đông Bắc Á… tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Việt Nam.

 

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: “U.S. policy on DPRK’s nuclear issue in the period 2009 - 2020”

 

Major: International relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Duong Thuy Linh

          1st Advisor: Professor, Dr. Tran Thi Vinh

          2nd Advisor: Associate Professor, Dr. Le Dinh Tinh

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

 

FINDINGS OF THE DISSERTATION

 

Although in the world and Vietnam there have been some research on US policy towards DPRK’s nuclear issue in the period 2009 - 2020, they are single studies, not yet placed in the overall context to see the US policy’s adjustments and the causes of those adjustments. The dissertation is the first in-depth, systematic, comprehensive and updated research with explanations on the nature of policy and adjustments in US policy towards DPRK’s nuclear issue during the period.

Based on the arguments of major international relations theories, the dissertation has identified factors affecting US policy towards DPRK’s nuclear issue in the period 2009 - 2020 on four levels: international, regional, national and individual level. These factors play an important role in explaining US policy adjustments under each US presidential administration as well as between the two administrations of Barack Obama and Donald Trump.

The dissertation has analyzed and clarified the content and implementation process of US policy on DPRK’s nuclear issue under the Obama and Trump administrations from goals, approaches, instruments and directions in pratice, thereby making comparisons about the policies of the two administrations.

Based on the level of achieving goals and ensuring US interests, the dissertation has provided the assessment of the strengths and weaknesses of US policy on DPRK’s nuclear issue in the period 2009 - 2020 as well as its impacts. With variables identified on all levels, the dissertation has made predictions about US policy towards DPRK’s nuclear issue until 2030 and some policy recommendations for Vietnam in the coming time.

The dissertation can be used as a documenation in teaching and researching on US foreign policy, nuclear non-proliferation issues, DPRK’s nuclear issues, Northeast Asian security... at universities and institutions training and researching on international relations in Vietnam.

Cùng chuyên mục